Về việc cử cán bộ Khoa học, chuyên gia đăng ký tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5; Đại Hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định thành lập Đoàn khảo sát công tác triển khai Hội thi sáng tạo tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2014-2015); Thứ Năm, Ngày 24/09/2020
NGHIÊN CỨU - TRIỂN KHAI
Thực tiễn tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình Thứ Tư, Ngày 29/07/2015
Thực tiễn hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp Hội) đã có bước tiến bộ quan trọng cả về xây dựng phát triển tổ chức và nâng cao chất lương thực hiện các nhiệm vụ. Hệ thống tổ chức bao gồm: Cơ quan Liên hiệp Hội tỉnh, các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc vừa phát triển về số lượng, vừa phát triển về chất lượng. Các hoạt động: sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, quan hệ hợp tác quốc tế được đẩy mạnh.
 

Liên hiệp Hội từng bước phát triển và trưởng thành góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, nâng cao vai trò, vị thế của Liên hiệp Hội trong xã hội. Được Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể địa phương ghi nhận, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá là một trong những Liên hiệp Hội địa phương hoạt động có hiệu quả.

Sau năm năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình đã có sự phát triển, từng bước khẳng định là một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, tham gia có hiệu quả công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội các chương trình, dự án, đề tài trong nhiều lĩnh vực xã hội của tỉnh. Đã củng cố tổ chức và phát triển Hội thành viên theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường mối liên kết ngành, liên vùng; nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội. Liên hiệp Hội cũng đã tổ chức quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với trí thức khoa học công nghệ; thường xuyên phổ biến kiến thức, hàng năm tổ chức Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ, tôn vinh trí thức.

Các chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Liên hiệp Hội Việt Nam, trong đó có Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hệ thống Liên hiệp Hội hoạt động. Sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đối với Liên hiệp Hội ngày càng cụ thể và thiết thực. Mặt khác, Liên hiệp Hội đã phát huy được năng lực nội tại trong hệ thống sự phối kết hợp, hợp tác hoạt động với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, tranh thủ được nguồn lực từ các tổ chức quốc tế.

Từ thực tiễn hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Trước hết phải nhận thức rằng: Tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật mang tính chất đặc thù. Do vậy, không thể rập khuôn máy móc, hành chính hóa. Bộ máy lãnh đạo của Liên hiệp Hội phải thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách với phương châm tự nguyện, năng động, sáng tạo và tâm huyết trong hoạt động, tập hợp và phát huy sáng kiến của tập thể, chủ động tìm kiếm các nguồn lực từ những dự án, chương trình của địa phương, quốc gia và quốc tế, làm tốt nhiệm vụ phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật; tích cực thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội địa phương để từ đó khẳng định được vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội trong cộng đồng, tạo niềm tin đối với cấp ủy đảng và chính quyền địa phương.

 Sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền là một điều kiện quyết định thành công các hoạt động của Liên hiệp Hội. Sự quan tâm này thể hiện ở sự chỉ đạo cụ thể của cấp ủy đảng, sự tin tưởng, giao việc của chính quyền. Do vậy, việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác tốt với các ban của Tỉnh ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp là nhiệm vụ quan trọng của lãnh đạo Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.

Sự hợp tác giữa các Hội thành viên và các đơn vị trực thuộc là rất cần thiết, đặc biệt là trong hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực hoạt động, phối hợp thực hiện các chương trình, dự án. Kết quả của mối quan hệ này, phụ thuộc phần lớn vào vai trò điều phối  hoạt động của Liên hiệp Hội. Do vậy, nâng cao vai trò, nâng cao chất lượng điều phối hoạt động của Liên hiệp Hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Hoạt động của cơ quan Liên hiệp Hội, các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc phải hướng về cơ sở, đáp ứng được những yêu cầu bức xúc trong sản xuất và đời sống của người dân. Liên hiệp Hội, các Hội thành viên phải chủ động hợp tác với các nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật phục vụ thiết thực cho sản xuất và đời sống của cộng đồng.

Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực, tích cực tranh thủ các nguồn lực khác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội để đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội địa phương, tin chắc rằng vị thế của Liên hiệp hội sẽ không ngừng được nâng cao.

Đông Hà

CÁC TIN KHÁC
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 09/2020 Thứ Sáu, Ngày 18/09/2020
Kết quả chăm sóc sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2015-2020 và giải pháp tăng cường chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 Thứ Sáu, Ngày 18/09/2020
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2020 Thứ Tư, Ngày 19/08/2020
Thực trạng vai trò chủ thể của người Công giáo trong xây dựng cơ sở kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2011-2019 Thứ Ba, Ngày 11/08/2020
Ngày 01/7/2020 Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 có hiệu lực Thứ Năm, Ngày 23/07/2020
Công chức, viên chức sẽ mất việc ngay nếu phạm các lỗi sau Thứ Năm, Ngày 23/07/2020
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2020 Thứ Ba, Ngày 21/07/2020
Thực trạng vai trò chủ thể của người công giáo trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2011-2019 Thứ Hai, Ngày 20/07/2020
Bí mật diện chẩn Đông y xưa: nhìn mặt “bắt bệnh” ở các cơ quan nội tạng Thứ Hai, Ngày 20/07/2020
Phòng bệnh cho ngũ tạng theo quan điểm Đông y Thứ Ba, Ngày 30/06/2020
Trang 1/23 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
THÔNG BÁO
Liên kết web:
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập:
9056034
Số người online:
27

Bản quyền của khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn
Cơ quan chủ quản: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NINH BÌNH
Địa chỉ: Phố Kỳ Lân - phường Tân Thành - thành Phố Ninh Bình;
Email: lhhninhbinh@gmail.com; Điện thoại: 0303.886.985
Ghi rõ nguồn khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.