Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5; Thứ Ba, Ngày 26/05/2015
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập:
858947
Số người online:
297
Chịu trách nhiệm chính

Ông Đỗ Văn Dung

Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

Trưởng ban Biên tập Website

Liên kết web:
Quảng cáo
GIỚI THIỆU VỀ LIÊN HIỆP HỘI

MỘT SỐ NÉT VỀ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH NINH BÌNH

     Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Ninh Bình là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Liên hiệp hội) được thành lập theo Quyết định số 651/QĐ-UB ngày  01/6/1998 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình là thành viên của Liên hiệp  các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

     Ngày mới thành lập, Liên hiệp hội tỉnh Ninh Bình mới có 8 hội thành viên, với hơn 4.000 hội viên,  đến nay Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình có 17 Hội thành viên, với trên 182.785 hội viên gồm: Hội Đông y, Hội Luật gia, Hội làm vườn, Hội châm cứu, Hội Y Dược, Hội Điều dưỡng, Hội Phục hồi chức năng, Hội Nội khoa, Hội Dược học, Hội Kế hoạch hóa gia đình, Hội Kiến trúc sư, Hội cựu Giáo chức, Hội Sinh vật cảnh, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, Hội Cầu đường, Hội Di sản văn hóa, Hội khuyến học.
     Các hội thành viên hoạt động theo điều lệ của hội mình, có quyền tự chủ, tự quản rộng rãi trong mọi hoạt động, thực hiện điều lệ của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của Ban Chấp hành Liên hiệp hội tỉnh.
     Đại hội đại biểu toàn tỉnh là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp hội có nhiệm kỳ là 5 năm. Cho đến nay Liên hiệp hội tỉnh Ninh Bình đã qua 02 kỳ đại hội.

      Ban chấp hành lâm thời (1998-2003) gồm 17 ủy viên do đồng chí Phạm Như Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh. Đồng chí Phạm Thế Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường làm Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội.

     Đại hội lần thứ I,  nhiệm kỳ 2003-2008 diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 4 năm 2003. Đại hội đã Bầu Ban chấp hành gồm 27 ủy viên. Đồng chí Đặng Đức Tạo, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội. Đồng chí Phạm Thế Hùng Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Phó Chủ tịch Thường trực. Đồng chí Nguyễn Kim Toàn, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban, Ban  Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch, đến tháng 5 năm 2005 đồng chí Nguyễn Kim Toàn thôi giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội để chuyển công tác khác. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng Phó trưởng ban, Ban Tuyen giáo Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội. Tháng 6 năm 2008 Đồng chí Vũ Đình Tụy, Phó trưởng phòng Văn xã - Văn Phòng UBND tỉnh được bầu bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội.  Ban Thường vụ Liên hiệp Hội có 7 đồng chí.

     Đại Hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2008-2013 diễn ra trong hai ngày 09 và ngày 10 tháng 6 năm 2008. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên hiệp Hội gồm 33 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội. Đồng chí Vũ Đình Tụy giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội, Đồng chí Đinh Quốc Luật Giám đốc Sở Khao học và Công nghệ và Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch. Ban thường vụ Liên hiệp Hội gồm 9 đồng chí.

        Chức năng của Liên các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh:

         1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ở trong, ngoài nước, điều hoà, phối hợp hoạt động của các hội thành viên.

         2. Làm đầu mối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh.

        3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hội thành viên, của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh.

       Liên hiệp hội có nhiệm vụ:

        1. Củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên.

        2. Tham gia thực hiện xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo:

          a) Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ tham gia hoạt động hội; phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân; tổ chức và hướng dẫn phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học và công nghệ.

          b) Tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chương trình, kế hoạch, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, xây dựng pháp luật, tăng cường củng cố an ninh - quốc phòng; tham gia giám sát độc lập đối với các đề án, công trình quan trọng.

          c) Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

          d) Tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

           đ) Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

          3. Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ:

          a) Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp.

           b) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước.

          c) Vận động trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          d) Tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của những người làm công tác khoa học và công nghệ.

         4. Thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình:

         a) Phối hợp với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

        b) Phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

         c) Tham gia đấu tranh bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, vì tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa các dân tộc.

        5. Tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi chính phủ của các nước, tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ của khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

        Căn cứ Quy định số 23-QĐ/TW, ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị về thi hành Điều lệ Đảng và Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Ngày 20/10/2008 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 1070-QĐ/TU về việc thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Ninh Bình chỉ định ông Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp hội làm Bí Thư Đảng đoàn, Ông Vũ Đình Tụy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội làm Phó Bí thư Đảng đoàn, và các Ông: Đinh Quốc Luật Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch liên hiệp hội; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch; Phạm Văn Quang, Ủy viên ban Thường vụ, Chánh văn phòng Liên hiệp hội làm Ủy viên Đảng đoàn. Do một số đồng chí nghỉ chế độ và thuyên chuyển công tác. Được sự đồng ý của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, Tỉnh uỷ Ninh Bình tháng 7 năm 2011, Ban Chấp hành, Ban thường vụ, UBKT được bầu bổ sung, kiện toàn phù hợp với tình hình mới. Đồng chí Lê Văn Dung, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Liên hiệp hội, Đồng chí Đỗ Văn Dung, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế làm chủ nhiệm UBKT  (có danh sách cụ thể kèm theo)
          Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm, Liên hiệp hội tỉnh Ninh Bình và các hội thành viên thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học đề xuất với tỉnh thành lập Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Ninh Bình (VINIFOTEC) và Quĩ giải thưởng Hoa Lư.
          Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tư vấn, Thường trực Liên hiệp hội đã quyết định thành lập các hội đồng tư vấn chuyên ngành.
          Trong nhiều năm nay các hoạt động khoa học, công nghệ (KHCN), cải tiến kỹ thuật, Liên hiệp Hội tỉnh cùng với Sở KH&CN, Liên đoàn Lao động tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình, Sở Giáo dục và đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hằng năm tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ và Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh để tham gia Hội thi sáng tạo toàn quốc 2 năm một lần, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng, Giải thưởng khoa học Hoa Lư nhằm khuyến khích phát huy trí tuệ ứng dụng khoa học và công nghệ, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và liên tục đạt giải toàn quốc, quốc tế, được Bộ KH&CN, Liên Hiệp các hội KH&KT Việt Nam tặng nhiều Bằng khen, cờ….
          Cùng với những hoạt động trên, Liên hiệp hội tỉnh rất quan tâm đến hoạt động phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, giáo dục và đào  tạo, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ v.v.. và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận của Ban Bí thư số 145-TB/TW về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010.
         Đóng góp của Liên hiệp hội và các hội thành viên vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đánh giá cao.
        Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình và các hội thành viên tiếp tục phấn đấu đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động để cống hiến nhiều hơn và có hiệu quả hơn cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Vũ Đình Tụy
Uỷ viên hội đồng Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực
Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Ninh Bình

 

Quảng cáo

Bản quyền của khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn

Cơ quan chủ quản: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NINH BÌNH

Địa chỉ: phố Kỳ Lân - phường Tân Thành -Thành Phố Ninh Bình;

Email: lhhninhbinh@gmail.com; Điện thoại: 030.3886.985

Ghi rõ nguồn khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.