Banner chính
Thứ Năm, 29/02/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Ban chấp hành LHH

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH NINH BÌNH

KHÓA III, NHIỆM KỲ (2020 - 2025)