Banner chính
Thứ Năm, 29/02/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Ban thường vụ LHH

1. Đồng chí: Đỗ Văn Dung - Chủ tịch Liên hiệp Hội;

2. Đồng chí: Nguyễn Tử Tiến lợi - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội;

3. Đồng chí: Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo,  Liên hiệp Hội;

4. Đồng chí:  - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh,  Liên hiệp Hội;

5. Đồng chí:  - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; Ủy viên;

6. Đồng chí:  - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Ủy viên;

7. Đồng chí: Phan Văn Tùng - Tổng Thư ký Liên hiệp Hội.