Banner chính
Thứ Tư, 04/10/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

BAN KIỂM TRA LIÊN HIỆP HỘI

1. Đồng chí:  - Chủ nhiệm;

2. Đồng chí: - Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội; Ủy viên;

3. Đồng chí:  Ủy viên.