Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Liên hiệp hội

LỜI GIỚI THIỆU

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Liên hiệp Hội) được thành lập theo Quyết định số 651/QĐ-UB ngày 01/6/1998 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Từ khi thành lập đến nay Liên hiệp Hội trải qua 02 kỳ Đại hội. Khi đó Ban Chấp hành lâm thời Liên hiệp Hội (1998-2003) gồm 17 đồng chí; đồng chí Phạm Như Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Liên hiệp Hội; đồng chí Phạm Thế Hùng làm Phó Chủ tịch Thường trực và đồng chí Lâm Quang Lăm làm Phó Chủ tịch.

Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2003-2008 đã bầu Ban Chấp hành gồm 27 Ủy viên. đồng chí Đặng Đức Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội; đồng chí Phạm Thế Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Phó Chủ tịch Thường trực; đồng chí Nguyễn Kim Toàn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch, đến tháng 5 năm 2005 đồng chí Nguyễn Kim Toàn thôi giữ chức Phó Chủ tịch. Trong nhiệm kỳ có bổ sung và bầu 02 đồng chí Thường trực Liên hiệp hội là đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo làm Phó Chủ tịch và đồng chí Vũ Đình Tụy, Phó Trưởng phòng Văn xã - Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Chủ tịch Thường trực; Ban Thường vụ Liên hiệp Hội có 7 đồng chí.

Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2008 -2015. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Hội gồm 33 đồng chí; trong nhiệm kỳ có sự thay đổi một số lãnh đạo về nghỉ chế độ, được bầu bổ sung và thay thế: đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội (giai đoạn 2008-2010); đồng chí Lê Văn Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội (giai đoạn 2010-2013); đồng chí Vũ Đình Tụy giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội (giai đoạn 2008-2013); đồng chí Đinh Quốc Luật, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội được bầu làm Chủ tịch chuyên trách (giai đoạn 2013-2014); đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch (giai đoạn 2008-2015); Năm 2014 bổ sung và bầu đồng chí Lê Việt Cường giữ chức Phó Chủ tịch và đồng chí Đinh Văn Cóong làm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội; Năm 2015 bổ sung và bầu đồng chí Đỗ Văn Dung giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội; số lượng Ban Chấp hành là 32 đồng chí.

Đại hội lần thứ III diễn ra vào tháng 6 năm 2015, Đại hội đã bầu ra 41 đồng chí trong Ban Chấp hành, 9 đồng chí trong Ban Thường vụ, 03 đồng chí Ủy Ban kiển tra Liên hiệp Hội. đồng chí Đỗ Văn Dung - nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội chuyên trách tái cử chức danh Chủ tịch; Các Phó Chủ tịch gồm: đồng chí Lê Việt Cường - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm; đồng chí Nguyễn Văn Sỹ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm và bầu đồng chí Đinh Văn Cóong làm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên hiệp Hội.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật hoạt động với chức năng, nhiệm vụ:

I. Chức năng:
1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ở trong, ngoài nước, điều hoà, phối hợp hoạt động của các hội thành viên.
2. Làm đầu mối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh.
3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hội thành viên, của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh.

II. Nhiệm vụ:
1. Củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các Hội thành viên.

2. Tham gia thực hiện xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo:

a) Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ tham gia hoạt động hội; phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân; tổ chức và hướng dẫn phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học và công nghệ.

b) Tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chương trình, kế hoạch, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, xây dựng pháp luật, tăng cường củng cố an ninh - quốc phòng; tham gia giám sát độc lập đối với các đề án, công trình quan trọng.

c) Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

d) Tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

đ) Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

3. Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ:

a) Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp.

b) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước.

c) Vận động trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

d) Tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của những người làm công tác khoa học và công nghệ.

4. Thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình:

a) Phối hợp với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

b) Phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

c) Tham gia đấu tranh bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, vì tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa các dân tộc.

5. Tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi chính phủ của các nước, tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ của khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Từ khi thành lập Liên hiệp Hội mặc dù kinh phí, cơ sở vật chất kinh tế còn nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, sự phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự đoàn kết, cố gắng của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành; tập thể cơ quan Liên hiệp Hội, hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình đã đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay Liên hiệp Hội đã có 18 Hội thành viên và 1 Trung tâm với trên 200.000 hội viên, trong đó số Hội viên có bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ và Đại học được tăng lên rõ rệt. Bộ máy cơ quan Liên hiệp Hội hiện nay gồm có: Văn phòng và 02 Ban (Ban Thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức, hợp tác quốc tế và thi đua khen thưởng; Ban Khoa học công nghệ môi trường, tư vấn phản biện và giám định xã hội). Có 12 cán bộ chuyên trách, trong đó có 11 đảng viên, 6 đoàn viên thanh niên.

Với chức năng, nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trong toàn tỉnh, các hoạt động sáng tạo kỹ thuật tôn vinh trí thức được Liên hiệp Hội tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, các phong trào lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, người lao động qua: Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng; Hội thi sáng tạo kỹ thuật; Giải thưởng khoa học công nghệ Hoa Lư; Giải thưởng khoa học công nghệ Việt Nam được tổ chức hằng năm thu hút được đông đảo quần chúng từ các tầng lớp và mọi lứa tuổi tham gia. Hằng năm có rất nhiều giải pháp kỹ thuật tham dự, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn làm lợi cho nhân dân, cho đơn vị, cho nhà nước hàng chục tỷ đồng. Hằng năm Ban Tổ chức Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng KHCN đã trao hàng nhiều phần thưởng cho các giải pháp đoạt giải, đồng thời lựa chọn những giải pháp tiêu biểu tham dự Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng toàn quốc và quốc tế. Tỉnh Ninh Bình vinh dự 5 lần được tham dự “Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ từ năm 2010- 2015”, được tổ chức tại Việt Nam, Thái Lan, Malaixia... đều đoạt giải cao.

Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5, Liên hiệp Hội đã tổ chức gặp mặt các tổ chức, cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì Cuộc thi Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Giải thưởng Khoa học công nghệ Hoa Lư... để tôn vinh những tri thức tiêu biểu nhằm khích lệ các tổ chức, cá nhân ngày càng phát huy những nghiên cứu, sáng tạo hơn nữa tại đơn vị và cá nhân. Phát huy kết quả đó Liên hiệp Hội đã xuất bản, phát hành cuốn sách “Những nhà khoa bảng và khoa học người Ninh Bình” từ thời phong kiến đến nay và cuốn “Các công trình/giải pháp đoạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VI, năm 2012-2013”. Trong những năm qua Liên hiệp Hội đã nhận được nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương và địa phương.

Thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 15/02/2012 của Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Liên hiệp Hội tỉnh luôn bám sát chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thể hiện trong việc tập hợp đoàn kết và vận động đội ngũ trí thức góp phần vào sự nghiệp đoàn kết toàn dân và tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Trong những năm qua, Liên hiệp Hội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình ký kết chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, trang thông tin điện tử Liên hiệp Hội đi vào hoạt động, Bản tin Khoa học và Kỹ thuật đổi mới cả về nội dung và hình thức. Từ đó hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức được đẩy mạnh góp phần nâng cao dân trí và kiến thức khoa học kỹ thuật cho hội viên, quần chúng và vị thế của Liên hiệp Hội từng bước được khẳng định.

Đến nay, Liên hiệp Hội tỉnh từng bước phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp, với mục tiêu xây dựng Liên hiệp Hội tỉnh thực sự là tổ chức chính trị xã hội vững mạnh giữ vai trò là nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng và văn minh.