Banner chính
Thứ Tư, 24/07/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Văn bản
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ban-hanh-the-le-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-xii-2024-2025
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình Liên hiệp Hội Tỉnh giai-thuong-chat-luong-quoc-gia-nam-2024
-Văn bản KHKT Việt Nam Liên hiệp Hội Việt Nam ban-hanh-the-le-cuoc-thi-sang-tao-danh-cho-thanh-thieu-nien-nhi-dong-toan-quoc-lan-thu-20-nam-2024
-Văn bản KHKT Việt Nam Liên hiệp Hội Việt Nam trien-khai-cuoc-thi-sang-tao-danh-cho-thanh-thieu-nien-nhi-dong-toan-quoc-nam-2024
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ban-hanh-the-le-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ve-viec-tang-giay-chung-nhan-va-cap-tien-thuong-cho-cac-tac-gia-va-dong-tac-gia-doat-giai-tai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-xi-2022-2023
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ve-viec-tang-giay-chung-nhan-va-cap-tien-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-doat-giai-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-xiv-2022-2023
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình Liên hiệp Hội Tỉnh danh-sach-cac-cong-trinh-dat-gia-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-hoa-lu-tinh-ninh-binh-lan-thu-iii-2018-2023-du-kien
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình Liên hiệp Hội Tỉnh danh-sach-cac-cong-trinh-dat-gia-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-hoa-lu-tinh-ninh-binh-lan-thu-iii-2018-2023-du-kien
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh danh-sach-cac-cong-trinh-dat-gia-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-hoa-lu-tinh-ninh-binh-lan-thu-iii-2018-2023-du-kien
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh ve-viec-phat-dong-thi-dua-lap-thanh-tich-ky-niem-40-nam-ngay-thanh-lap-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-viet-nam
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ke-hoach-to-chuc-xet-tang-giai-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-hoa-lu-tinh-ninh-binh-lan-thu-iii-2018-2022
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-to-chuc-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-xi-2022-2023
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ban-hanh-the-le-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-xi-2022-2023
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh tang-giay-chung-nhan-va-cap-tien-thuong-cho-cac-tac-gia-va-dong-tac-gia-co-cong-trinhgiai-phap-doat-giai-tai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-x-2020-2021
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-xiii-2021-2022
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ban-hanh-the-le-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-xiii-2021-2022
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh quyet-dinh-tang-giay-chung-nhan-va-cap-tien-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-doat-giai-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-xii-2020-2021
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh du-thao-quy-che-xet-tang-giai-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-hoa-lu-tinh-ninh-binh
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ban-hanh-the-le-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-xii-2020-2021
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh du-le-tong-ket-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh chuong-trinh-khen-thuong-hoc-sinh-sinh-vien-xuat-sac-nam-2020
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh quyet-dinh-tang-giay-chung-nhan-va-cap-tien-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-doat-giai-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh du-le-tong-ket-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh quyet-dinh-ban-hanh-the-le-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-x-2020-2021
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh tang-giay-chung-nhan-va-cap-tien-thuong-cho-cac-tac-gia-va-dong-tac-gia-co-cong-trinh-doat-giai-tai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-ix-2018-2019
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh to-chuc-le-tong-ket-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-ix-2018-2019-va-phat-dong-hoi-thi-lan-thu-x-2020-2021
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh du-le-tong-ket-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-x-2018-2019
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ban-hanh-the-le-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-xi-2019-2020
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh trien-khai-thuc-hien-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-xi-2019-2020
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh tang-giay-chung-nhan-va-tien-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-doat-giai-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-x-2018-2019
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh to-chuc-le-tong-ket-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-x-2018-2019-va-phat-dong-cuoc-thi-tinh-lan-thu-xi-2019-2020
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh trien-khai-thuc-hien-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-x-2018-2019
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ban-hanh-the-le-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-x-2018-2019
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ke-hoach-to-chuc-le-tong-ket-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-ix-va-phat-dong-cuoc-thi-lan-thu-x-2018-2019
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ve-viec-tang-giay-chung-nhan-va-cap-tien-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-doat-giai-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-ix-2017-2018
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ve-viec-khen-thuong-cho-cac-tac-gia-dong-tac-gia-co-cong-trinh-dat-giai-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-hoa-lu-tinh-ninh-binh-lan-thu-ii
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ve-viec-khen-thuong-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-viii-2016-2017-viec-khen-thuong-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-viii-2016-2017
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ban-hanh-the-le-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-ix-2018-2019
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ke-hoach-trien-khai-to-chuc-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-ix-2018-2019
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ve-viec-tang-giay-chung-nhan-va-cap-tien-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-doat-giai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-lan-thu-viii-2016-2017
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ve-viec-trien-khai-thuc-hien-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-ix-2017-2018
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ve-viec-ban-hanh-the-le-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-ix-2017-2018
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ve-viec-tang-giay-chung-nhan-va-cap-tien-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-doat-giai-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-viii-2016-2017
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh kiem-tra-khao-sat-cong-tac-trien-khai-giai-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-hoa-lu-tinh-ninh-binh-lan-thu-ii
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh to-chuc-le-tong-ket-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-viii-va-phat-dong-cuoc-thi-lan-thu-ix-2017-2018
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh bao-cao-tong-ket-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-viii-2016-2017
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh dieu-kien-thu-tuc-xet-tang-giai-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-hoa-lu-tinh-ninh-binh-lan-thu-ii
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh to-chuc-xet-tang-giai-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-hoa-lu-tinh-ninh-binh-lan-thu-ii
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh ban-hanh-quy-che-xet-tang-giai-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-hoa-lu-tinh-ninh-binh
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh thanh-lap-doan-kiem-tra-cong-tac-trien-khai-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-viii-2016-2017
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh quy-dinh-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-ngan-sach-nha-nuoc-cho-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-thi-hanh-phap-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-va-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-noi-vu-nam-2016
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ve-viec-gioi-thieu-de-nghi-xet-tang-giai-thuong-moi-truong-viet-nam-nam-2017
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh kinh-moi-dai-bieu-ve-du-le-tong-ket-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-vii-va-phat-dong-cuoc-thi-lan-thu-viii-2016-2017
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-viii-2016-2017
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ban-hanh-the-le-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-viii-2016-2017
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ve-viec-tang-giay-chung-nhan-va-cap-tien-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-doat-giai-trong-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-vii-2015-2016
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ke-hoach-to-chuc-le-tong-ket-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-vii-va-phat-dong-cuoc-thi-lan-thu-viii-2016-2017
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh bao-cao-tong-ket-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-vii-2015-2016
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh ve-viec-cu-can-bo-khoa-hoc-chuyen-gia-dang-ky-tham-gia-hoat-dong-tu-van-phan-bien-va-giam-dinh-xa-hoi-cua-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-tinh
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh ve-viec-tham-gia-giai-thuong-sang-tao-khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam-nam-2016
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh huong-dan-thuc-hien-cong-tac-kiem-tra-giai-quyet-khieu-nai-to-cao
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ban-hanh-quy-dinh-hoat-dong-tu-van-phan-bien-va-giam-dinh-xa-hoi-cua-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-tinh-ninh-binh
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh to-chuc-thuc-hien-ngay-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-18-5
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh huong-dan-to-chuc-ngay-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-nam-2016
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-chi-thi-42-cua-bo-chinh-tri
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ve-viec-kiem-tra-don-doc-cong-tac-to-chuc-trien-khai-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-vii-2015-2016
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh thanh-lap-doan-kiem-tra-cong-tac-trien-khai-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-vii-2015-2016
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ban-hanh-the-le-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-viii-2016-2017
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ve-viec-cong-nhan-ket-qua-cac-cong-trinh-doat-giai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-lan-thu-vii-2014-2015
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh the-le-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-vii
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh quyet-dinh-phe-chuan-dieu-le-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-viet-nam
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh quyet-dinh-phe-chuan-dieu-le-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-viet-nam
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ke-hoach-tong-ket-trao-giai-cuoc-thi-lan-thu-vi
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh cong-nhan-cac-tap-the-ca-nhan-doat-giai-cuoc-thi-lan-thu-vi
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh phe-duyet-dieu-le-sua-doi-bo-sung-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-tinh-ninh-binh
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh quyet-dinh-thanh-lap-doan-khao-sat-cong-tac-trien-khai-hoi-thi-sang-tao-tinh-ninh-binh-lan-thu-vii-2014-2015
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ve-viec-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-ngay-khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam-185
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh quyet-dinh-thanh-lap-doan-kiem-tra
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh huong-dan-co-che-tai-chinh-cho-hoat-dong-tu-van-phan-bien-va-giam-dinh-xa-hoi-cua-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-viet-nam
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh thong-tu-so-112015tt-btc-ve-viec-huong-dan-lap-du-toan-va-co-che-quan-ly-tai-chinh-cho-hoat-dong-tu-van-phan-bien-va-giam-dinh-xa-hoi
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh chuong-trinh-phoi-hop-giua-bo-giao-duc-va-dao-tao-voi-lien-hiep-hoi-viet-nam-giai-doan-2014-2020
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh quyet-dinh-tang-giay-chung-nhan-cho-ca-nhan-doat-giai-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-v
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh quyet-dinh-thanh-lap-doan-kiem-tra-cong-tac-trien-khai-cuoc-thi-sang-tao-danh-cho-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-nam-2014
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh quyet-dinh-kien-toan-ban-to-chuc-cuoc-thi-sang-tao-danh-cho-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh quyet-dinh-thanh-lap-ban-to-chuc-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-lan-thu-vii-2014-2015
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh cu-can-bo-tham-gia-lop-tap-huan-boi-duong-ky-nang-viet-thuyet-minh
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh quy-che-phoi-hop-giua-dang-doan-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-tinh-ninh-binh-voi-cac-huyen-uy-thanh-uy-thi-uy-dang-uy-truc-thuoc
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh thanh-lap-ban-giam-khao-cuoc-thi-sang-tao-danh-cho-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-iv
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ke-hoach-to-chuc-le-trao-giai-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-hoa-lu-lan-thu-nhat-phat-dong-lan-thu-hai-2013-2017
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh thanh-lap-doan-kiem-tra-cong-tac-trien-khai-cuoc-thi-sang-tao-danh-cho-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-iv
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ve-viec-ban-hanh-the-le-cuoc-thi-sang-tao-danh-cho-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-iv-2012-2013
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ho-so-de-nghi-cap-bang-lao-dong-sang-tao
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-nghi-dinh-so-38nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-an-toan-thuc-pham-cua-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-hanh-dong-so-08ctr-tu-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-tinh-ninh-binh
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh quyet-dinh-ban-hanh-the-le-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-vi-2012-2013
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh quyet-dinh-ve-viec-tang-giay-chung-nhan-va-cap-tien-thuong-cho-cac-tac-gia-doat-giai-tai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-lan-thu-v-2010-2011
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ke-hoach-trien-khai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-ninh-binh-lan-thu-vi-2012-2013
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh phe-duyet-dieu-le-hoi-co-tinh-chat-dac-thu
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh quy-che-phoi-hop-cong-tac-giua-dang-doan-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-tinh-ninh-binh-voi-cac-huyen-thanh-thi-uy-dang-uy-truc-thuoc-va-cac-dang-doan-ban-can-su-dang
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh bien-ban-thong-nhat-ket-qua-cuoc-thi-ruou
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh ke-hoach-trien-khai-cuoc-thi-thanh-thieu-nhi-dong-thi-xa-tam-diep-nam-2012
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh chuong-trinh-hanh-dong
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh vv-viet-tin-bai-dang-tren-trang-tin-dien-tu-va-dac-san-cua-lien-hiep-hoi
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh vv-thuc-hien-de-an-kien-toan-to-chuc-lhh-vn-va-lhh-cac-dia-phuong
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh vv-de-nghi-cung-cap-thong-tin-ve-cac-gs-pgs-ts-da-tung-hoc-tap-tai-nha-truong
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh vv-de-nghi-cung-cap-thong-tin-ve-cac-gs-pgs-ts-da-tung-hoc-tap-tai-nha-truong
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh quy-dinh-ve-the-loai-the-thuc-tham-quyen-thong-qua-ban-hanh-van-ban
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh vv-phe-duyet-dieu-le-cua-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-viet-nam
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh vv-phe-duyet-dieu-le-cua-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-viet-nam
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh quy-che-phoi-hop-cong-tac-giua-dang-doan-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-viet-nam-voi-cac-tinh-uy-thanh-uy-truc-thuoc-trung-uong-cac-dang-doan-ban-can-su-dang-co-lien-quan
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh quy-che-phoi-hop-cong-tac-giua-dang-doan-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-viet-nam-voi-cac-tinh-uy-thanh-uy-truc-thuoc-trung-uong-cac-dang-doan-ban-can-su-dang-co-lien-quan
-Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình UBND Tỉnh quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-the-le-cuoc-thi-sang-tao-danh-cho-thanh-thieu-nien-nhi-dong-tinh-ninh-binh-lan-thu-ba-2011-2012
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh quyet-dinh-thanh-lap-cau-lac-bo-bao-chi-lhh-viet-nam
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh ket-luan-cua-thu-tuong-nguyen-tan-dung-tai-buoi-lam-viec-voi-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-viet-nam
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-chuong-trinh-quoc-gia-phat-trien-cong-nghe-cao-den-nam-2020
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh thong-bao-y-kien-cua-ban-bi-thu-ve-viec-xac-dinh-cac-van-de-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-42-cttw-ngay-1642010-cua-bo-chinh-tri
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh luat-an-toan-thuc-pham
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh chi-thi-42-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-dong-cua-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-viet-nam-trong-thoi-ky-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh xay-dung-doi-ngu-tri-thuc-trong-thoi-ky-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh quyet-dinh-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-phe-chuan-dieu-le-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-viet-nam
-Văn bản của Tỉnh UBND Tỉnh quyet-dinh-va-the-le-cuoc-thi
-Văn bản KHKT Việt Nam UBND Tỉnh phoi-hop-to-chuc-hoi-nghi-quoc-te-ve-quang-tu-va-ung-dung-lan-thu-9-va-hoi-nghi-chau-a-ve-khoa-hoc-lasre-cuc-manh