Banner chính
Thứ Bảy, 20/07/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

GIỚI THIỆU VỀ CÁC HỘI THÀNH VIÊN

1. Hội Làm vườn.

2. Hội Luật gia.

3. Hội Kế hoạch hóa gia đình.

4. Hội Phục hồi chức năng.

5. Hội Sinh vật cảnh.

6. Hội Dược học.

7. Hội Nội khoa tỉnh.

8. Hội Y dược học tỉnh.

9. Hội Châm cứu.

10. Hội Đông y.

11. Hội Điều dưỡng.

12. Hội Kiến trúc sư.

13. Hội Cầu đường.

14. Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

15. Chi hội Di sản văn hóa tỉnh.

16. Hội Cựu giáo chức tỉnh.

17. Hội Khuyến học tỉnh.

18. Hội Khoa học Lịch sử.