Banner chính
Thứ Năm, 29/02/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Văn phòng LHH

1. Đồng chí: Trần Thị Thu Hằng - Chánh Văn phòng;

2. Đồng chí: Phạm Thị Anh - Chuyên viên;

3. Đồng chí: Hà Thị Phượng - Kế toán;

4. Đồng chí: Nguyễn Văn Du - Lái xe.