Banner chính
Thứ Tư, 04/10/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

BAN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1. Đồng chí: Đinh Thị Liên - Trưởng Ban;

2. Đồng chí: Phan Đông Hà - Phó Trưởng Ban.