Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Số: 08/CTr-TU
Trích yếu Chương trình hành động
Ban hành 15/02/2012
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 16 tháng 04 năm 2010 của Bộ chính trị khóa X "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".