Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu CTr 938/CTr-BGDĐT-LHHVN
Trích yếu Chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2014-2020
Ban hành 20/10/2014
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 20 tháng 10 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Liên hiệp Hội Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2014-2020, nhằm:
Tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (sau đây gọi tắt là hai cơ quan) trong việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Giáo dục vì sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta trong giai đoạn tới.

Ban Biên tập đăng toàn văn nội dung của Chương trình phối hợp của Liên hiệp Hội Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết thực hiện.