Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Số: 650/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định của thủ tướng Chính phủ về việc "Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam"
Ban hành 24/04/2006
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

                                             THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
           Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
          Căn cứ báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam lần thứ V ngày 27 và 28 tháng 12 năm 2004;
          Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam,

                                               QUYẾT ĐỊNH:
       Điều 1. Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (sửa đổi) do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2004 (ban hành kèm theo Quyết định này).
       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
        Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.