Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu QĐ 1795/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ban hành 21/10/2015
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 21 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký, ban hành Quyết định số 1795/QĐ-TTg về việc Ban hành Quyết định Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Ban Biên tập Website xin đăng toàn văn nội dung Quyết định trên để các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan biết, thực hiện.