Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Số: 353/TB-TW
Trích yếu Thông báo ý kiến của Ban Bí thư Về việc xác định các vấn đề triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị
Ban hành 25/06/2010
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA BAN BÍ THƯ
     Về việc xác định các vấn đề triển khai thực hiện
Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị