Banner chính
Thứ Năm, 25/07/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Khối thi đua các Hội đặc thù tỉnh Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Thứ Hai, 18/12/2023

Khối thi đua các Hội đặc thù tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, các đơn vị trong Khối đã tập trung tuyên truyền và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đặc biệt là thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm 2023 của Tỉnh ủy, trọng tâm “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện nếp sống văn hóa công sở”. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các tổ chức thành viên.

Thời gian tới, các đơn vị trong khối tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh; Thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm 2024 của Tỉnh ủy; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước...

Hội nghị đã tiến hành bình xét các đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 01 đơn vị và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023 cho 04 đơn vị theo quy định

Đinh Liên

Các tin khác