Banner chính
Thứ Bảy, 18/05/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Số: 42/CT-TW
Trích yếu Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ban hành 16/04/2010
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm