Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu DT
Trích yếu Dự thảo Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình
Ban hành 13/10/2021
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình là Cơ quan Thường trực việc xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã xây dựng Dự thảo "Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình" theo quy định của: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật thi đua, khen thưởng. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đăng toàn văn nội dung của Dự thảo Quy chế để các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan đóng góp ý kiến vào nội dung của Quy chế nhằm hoàn thiện nội dung trước khi trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Liên hiệp Hội tỉnh đăng toàn văn nội dung Dự thảo trên để các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan biết, tham gia đóng góp ý kiến.