Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu TT 11/2015/TT-BTC
Trích yếu Thông tư số 11/2015/TT-BTC về việc "Hướng dẫn lập dự toán và cơ chế quản lý tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội"
Ban hành 29/01/2015
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 29 tháng 1 năm 2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BTC về việc “Hướng dẫn lập dự toán và cơ chế quản lý tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”, bao gồm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; các Hội Khoa học và Kỹ thuật chuyên ngành toàn quốc của Liên hiệp Hội Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ban Biên tập đăng toàn văn nội dung của Thông tư trên để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết thực hiện.