Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình
Số hiệu Số: 27/NQ/TW
Trích yếu Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Ban hành 06/08/2008
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản KHKT Việt Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản
File đính kèm

Ngày 06 tháng 08 năm 2008, Tại Hội nghị lần thứ bảy thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ký Nghị quyết Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ban biên tập website xin đăng nội dung của bản Nghị quyết đến toàn thể bạn đọc.