Banner chính
Thứ Ba, 28/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Đánh giá hoạt động của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Thứ Ba, 28/12/2021
I. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Liên hiệp Hội
Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đai hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Bên cạnh thuận lợi còn còn khó khăn, thách thức lớn do đại dịch Covid-19 gây ra, trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, Liên hiệp Hội tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN tham gia tích cực, có hiệu quả vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác xây dựng và phát triển tổ chức ngày càng tập hợp, thu hút được nhiều trí thức, hội viên tham gia vào hệ thống Liên hiệp Hội.

Công tác tập hợp, tôn vinh trí thức đã có nhiều sáng tạo, đã động viên trí thức tham gia vào các hoạt động KH&CN của tỉnh. Hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được chú trọng, duy trì thường xuyên. Công tác tổ chức Cuộc thi, Hội thi, các Giải thưởng Sáng tạo KHCN đã thu hút đông đảo các tập thể, cá nhân tham gia dự thi, chất lượng các mô hình/sản phẩm, các công trình/giải pháp tham dự được nâng lên; nhiều mô hình/sản phẩm, công trình/giải pháp đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại các đơn vị, địa phương của tỉnh và cả nước. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được triển khai hiệu quả, đã huy động, phát huy được trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ trí thức trong việc tham gia tư vấn, góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách, dự án quan trọng của tỉnh... Với những kết quả đã đạt được, vị thế và vai trò của Liên hiệp Hội tiếp tục được khẳng định, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

II. Kết quả nổi bật trong hoạt động của Liên hiệp Hội

1. Công tác tổ chức

Liên hiệp Hội cũng chú trọng đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng đến công tác vận động thành lập, kết nạp các Hội thành viên, các Trung tâm trực thuộc. Cho tới nay Liên hiệp Hội có hệ thống tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung hoạt động, thu hút ngày càng đông đảo sự tham gia của trí thức KH&CN trong tỉnh với 20 Hội thành viên và 02 Trung tâm trực thuộc, có trên 300.000 hội viên từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh đặt ra trong tình hình mới. (năm 2021 kết nạp thêm Hiệp hội Doanh nghiệp là Hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội)

Cơ cấu bộ máy Liên hiệp Hội gồm Ban Chấp hành có 42 uỷ viên, Ban Kiểm tra 3 uỷ viên; Ban Thường vụ có 7 uỷ viên, Thường trực 02 uỷ viên (gồm 01 Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch chuyên trách). Hầu hết các Uỷ viên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đều là cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các Hội thành viên.

Bộ máy hoạt động của cơ quan chuyên trách Liên hiệp Hội cũng từng bước được củng cố và kiện toàn đảm bảo việc triển khai các hoạt động thường xuyên của Liên hiệp Hội. Hiện bộ máy cơ quan chuyên trách gồm 01 Văn phòng, 02 Ban chuyên môn, với 11 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trong đó có 10 đảng viên, có tổ chức Đảng đoàn, Chi bộ, Công đoàn.

- Về trình độ chuyên môn:

+ Đại học: 04 đồng chí;

+ Thạc sỹ: 05 đồng chí;

+ PGS.TS: 01 đồng chí;

+ Trung cấp: 01 đồng chí.

- Về trình độ lý luận chính trị:

+ Cao cấp: 03 đồng chí;

+ Trung cấp: 05 đồng chí.

- Phân theo giới tính: Nam: 05 đồng chí, Nữ: 06 đồng chí;

Nhờ vậy công tác tổ chức và bộ máy hoạt động của Liên hiệp Hội hiện đã ổn định, đi vào nền nếp.

2. Tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức KH&CN thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

Công tác tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Liên hiệp Hội tổ chức triển khai thực hiện tốt. Liên hiệp Hội đã thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đội ngũ trí thức. Thông qua các hoạt động:

Phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 20-KH/TU ngày 7/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khoá X về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu.

Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo các Hội thành viên và một số lãnh đạo sở, ban, ngành tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp của Nghị quyết; đồng thời, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

3. Công tác thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật

Xác định hoạt động thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Hội, là nơi tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức trong tỉnh tham gia trong việc truyền bá kiến thức cho nhân dân. Bám sát vào các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh, hoạt động thông tin tuyên truyền của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên được tổ chức thường xuyên, liên tục nhằm tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các mô hình, sáng kiến, các kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống.

Năm 2021, Liên hiệp Hội tiếp tục ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền trên Báo Ninh Bình và trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đã tuyên truyền trên Báo Ninh Bình cuối tuần 48 chuyên mục trên Báo Ninh Bình (Mỗi tuần/1 chuyên mục, mỗi tháng 4 chuyên mục), trên Đài Phát thanh và Truyền hình 24 chuyên mục trong đó mỗi tháng là 2 chuyên mục với thời lượng phát sóng là 15 phút, nội dung tuyên truyền tập trung tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid – 19, việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất & đời sống, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Tiến hành cập nhật liên tục các tin, bài viết về hoạt động KHKT trên trang thông tin điện tử Website của Liên hiệp Hội, đến nay đã có trên 11 triệu lượt truy cập.

Biên tập và phát hành Bản tin KH&KT số 47, 48, 49, 50 với số lượng 2000 cuốn, Bản tin được phát hành rộng rãi tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố; các công ty, doanh nghiệp, trường học, các xã phường trên địa bàn tỉnh; Ban biên tập, công tác viên của Liên hiệp hội; Liên hiệp hội Việt Nam, Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố.

Xuất bản 400 cuốn Kỷ yếu Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh lần thứ XII, 400 cuốn Kỷ yếu Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ X.

Ngoài những hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên và nhân dân, Liên hiệp Hội còn phối hợp với một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức một số lớp tập huấn, hội thảo khoa học quan trọng, thu hút sự quan tâm tham dự của các lãnh đạo ở Trung ương, ở tỉnh, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, tiêu biểu:

Tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng viết thuyết minh Đề tài, Dự án và các Giải thưởng”.

Tổ chức Hội thảo “Chuỗi giá trị hàng hoá nông sản tỉnh Ninh Bình”. Hội thảo sẽ được tổ chức vào chiều ngày 15/12/2021.

4. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp Hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khẳng định thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội.

Liên hiệp Hội đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện về những vấn đề quan trọng có liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách phát triển của đất nước, của tỉnh nhất về lĩnh vực KH&CN…

Đặc biệt từ khi Liên hiệp Hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11-QĐ/UBND ngày 17/5/2016 “về hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình” đã tạo cơ sở pháp lý cho Liên hiệp Hội phát huy sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia vào quá trình xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh đồng thời đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội trong tình hình mới.

Để nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện, Liên hiệp Hội đã chú trọng công tác tập hợp đội ngũ trí thức, tích cực và chủ động kết nối với các chuyên gia, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực ở tỉnh và Trung ương. Năm 2021, Liên hiệp Hội được UBND tỉnh giao thực hiện 04 nhiệm vụ:

- Đề án phát triển du lịch Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 do Sở Du lịch chủ trì.

- Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.

- Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì.

- Đề án phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn do Sở Kế hoạch đầu tư chủ trì.

Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19, và một số nguyên nhân khách quan, nên Liên hiệp Hội mới thực hiện được 02 đề tài.

Tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện “Đề án phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045”.

Tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện “Đề án phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn”.

Liên hiệp Hội tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy đồng ý hằng năm giao Liên hiệp Hội thực hiện tư vấn, phản biện một số nghị quyết, chương trình hành động...của tỉnh. Nhiệm vụ này bắt đầu triển khai từ năm 2022.

Tham gia đóng góp ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế sửa đổi bổ sung Quy chế 226…

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, thực hiện các đề tài, dự án cũng được Liên hiệp Hội chú trọng triển khai thực hiện với các nội dung bám sát nhu cầu nhiệm vụ KH&CN của cơ sở, của ngành, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu bức thiết của xã hội. Năm 2021, Liên hiệp Hội đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp và du lịch tỉnh Ninh Bình”

6. Hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo KH&CN

Nhằm tạo phong trào thúc đẩy quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo KH&CN ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần, mọi ngành nghề. Với nhiệm vụ là Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh (gọi tắt là Cuộc thi), Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Hội thi); cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng KH&CN Hoa Lư tỉnh (gọi tắt là Giải thưởng Hoa Lư) và chủ trì tổ chức đánh giá các công trình tham dự Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam (gọi tắt là Giải thưởng Việt Nam).

Thời gian qua Liên hiệp Hội đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức: Cuộc thi (hằng năm); Hội thi (2 năm/1 lần), Giải thưởng Hoa Lư (5 năm/1 lần), Giải thưởng Việt Nam (hằng năm). Các hoạt động KH&CN ngày càng được tổ chức tốt, đã tạo nên phong trào thúc đẩy hoạt động phát triển KH&KT trong nhân dân. Việc triển khai Cuộc thi, Hội thi, các Giải thưởng KH&CN trên địa bàn tỉnh đã khuyến khích, động viên, tôn vinh các nhà sáng tạo, đồng thời tạo diễn đàn trí thức nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức và nhân dân tích cực tham gia, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng tư duy sáng tạo trong học tập và nghiên cứu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Về Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng (Cuộc thi)

Liên hiệp Hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thành công Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng lần thứ XII. Toàn tỉnh đã thu hút 3.836 mô hình/sản phẩm tham gia Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng các huyện, thành phố tiếp nhận được 966 mô hình/sản phẩm được lựa chọn từ các trường học trên địa bàn toàn tỉnh và gửi 196 mô hình/sản phẩm tham gia Cuộc thi cấp tỉnh. Ban Giám khảo đã tổ chức phân loại, chấm các mô hình/ sản phẩm đủ điều kiện tham dự Cuộc thi và lựa chọn các mô hình/ sản phẩm tiêu biểu tham dự Cuộc thi toàn quốc. Kết quả tỉnh Ninh Bình đã đoạt 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích tại Cuộc thi toàn quốc.

 Để động viên khuyến khích các tác giả có mô hình/sản phẩm đoạt giải cao. Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh đã tổ chức thành công Lễ tổng kết Cuộc thi lần thứ XII, tại lễ Tổng kết, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 64 mô hình/sản phẩm đoạt giải, bao gồm: 01 giải Đặc biệt, 03 giải Nhất; 06 giải Nhì; 20 giải Ba 30 giải Khuyến khích và 4 giải phụ, trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và Bằng khen của UBND tỉnh cho các tác giả đạt giải Nhất tại Cuộc thi.

- Về Hội thi sáng tạo kỹ thuật (Hội thi)

Tiếp tục tuyên truyền công tác triển khai Hội thi tới các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp và các trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Tổ chức và thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát và tổ chức kiểm tra, khảo sát công tác tổ chức triển khai Hội thi tại các đơn vị. Tiếp nhận và thu hồ sơ các công trình/giải pháp tham dự Hội thi.

Tham mưu thành lập Ban Giám khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ X và tổ chức chấm 38 công trình/giải pháp tham dự Hội thi. Kết quả có 34 công trình/giải pháp đoạt giải trong đó có 03 giải Nhất, 09 giải Nhì, 10 giải Ba và 12 Giải Khuyến khích. Ban Tổ chức Hội thi đã lựa chọn 10 công trình/ giải pháp đoạt giải Nhất, giải Nhì gửi tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVI (2020-2021)

Tham mưu ban hành Kế hoạch Tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ X và phát động Hội thi lần thứ XI, Báo cáo tổng kết Hội thi lần thứ X; Quyết định tặng Giấy chứng nhận và cấp tiền thưởng cho các tác giả và đồng tác giả có công trình/giải pháp đoạt giải tại Hội thi lần thứ X; Quyết định Ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ XI (2022-2023 và Thể lệ Hội thi.

- Về Giải thưởng KH&CN Hoa Lư

Xây dựng dự thảo và thực hiện các quy trình tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng KH&CN Hoa Lư tỉnh Ninh Bình.

- Về Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam

Ban hành văn bản về việc tổ chức, triển khai Giải thưởng Việt Nam gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sản xuất và các trường học.

Tiếp nhận hồ sơ tham dự và thành lập Hội đồng đánh giá các công trình tham dự Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam.

Việc triển khai các Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện khuyến khích, động viên, tôn vinh sáng tạo của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức và nhân dân tích cức tham gia nâng cao hiệu quả năng suất lao động, khả năng tư duy sáng tạo trong học tập và nghiên cứu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc tổ chức Lễ tôn vinh trao thưởng cho các mô hình/sản phẩm, các công trình/giải pháp đoạt giải cao tại Cuộc thi, Hội thi … được tổ chức trang trọng và có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục, khích lệ, động viên thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân trong quá trình học tập, lao động và nghiên cứu.

- Nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có các sáng kiến, các công trình tiêu biểu, Liên hiệp Hội phối hợp với:

Liên hiệp Hội chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức triển khai tuyển chọn được 02 công trình Sáng tạo khoa học và công nghệ trình UBND tỉnh ban hành văn bản đề xuất công bố Sách vàng Sáng tạo Viêt Nam năm 2021.

- Hằng năm Liên hiệp Hội trủ trì tổ chức Hội nghị gặp mặt đội ngũ trí thức tỉnh Ninh Bình.

7. Công tác thi đua, khen thưởng

Năm 2021, Liên hiệp Hội đã tổ chức phát động thi đua và đăng ký thi đua cho các Hội thành viên, hội viên. Đồng thời, Liên hiệp Hội có văn bản hướng dẫn các Hội thành viên, trung tâm trực thuộc thực hiện công tác tổng kết năm, đề xuất thi đua khen thưởng để Hội đồng thi đua khen thưởng Liên hiệp Hội họp, bình xét, xếp loại đối với từng đơn vị thành viên.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Quan hệ phối hợp giữa các Hội thành viên với nhau còn ít, một số Hội thành viên thiếu sự chủ động kết nối và hợp tác chặt chẽ với nhau. Một số Hội thành viên còn khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và kinh phí hoạt động (nhất là các Hội không phải là Hội đặc thù).

- Một số hoạt động còn thiếu tính gắn kết và chưa thể hiện được vai trò nòng cốt trong phát huy sức sáng tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ trí thức KH&CN.

- Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên còn ít, chưa mang tính đột phá và thu hút nguồn lực hỗ trợ hoạt động Hội.

IV.  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Tỉnh uỷ quan tâm, tạo điều kiện để lãnh đạo Liên hiệp Hội là cơ cấu trong tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thành viên đại biểu Hội đồng nhan dân tỉnh.

- Đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm bố trí cho lãnh đạo Liên hiệp Hội được tham dự các kỳ họp của HĐND, tham gia giao ban UBND thường kỳ.

- Cơ quan Liên hiệp Hội tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm bổ sung kinh phí để sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.

- Đề nghị Thường trực Tỉnh uỷ cho chủ trương giao cho Thường trực Liên hiệp Hội trủ trì thành lập Tổ tư vấn kinh tế, xã hội cho Thường trực Tỉnh uỷ.

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị;

2. Tiếp tục thực hiện tốt sự chỉ đạo của tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

3. Triển khai, nâng cao chất lượng Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam, Giải thưởng Khoa học công nghệ Hoa Lư, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng nhằm góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động sáng tạo, các hoạt động KH&CN.

4. Tập hợp và phát huy tốt vai trò của đội ngũ trí thức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng của tỉnh. Tổ chức Hội nghị gặp mặt đội ngũ trí thức tỉnh Ninh Bình.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức. Tiếp tục xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến kiến thức trên Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình; thường xuyên cập nhập tin, bài ảnh tuyên truyền trên Webiste của Liên hiệp Hội. Biên tập, xuất bản Bản tin KHKT và Kỷ yếu Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng. Thực hiện Kế hoạch Phổ biến kiến thức 5 năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo./.

PGS.TS. Đỗ Văn Dung

Các tin khác