Banner chính
Thứ Ba, 28/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình - mái nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ

Thứ Ba, 30/06/2015
Đội ngũ trí thức Việt Nam nói chung và đội ngũ trí thức Ninh Bình nói riêng rất giàu lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, luôn gắn bó và đồng hành với sự nghiệp cách mạng của đất nước do Đảng ta lãnh đạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bằng những hoạt động sáng tạo, đội ngũ trí thức đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước, toàn xã hội ghi nhận và đánh giá cao.
 

Đội ngũ trí thức Ninh Bình là một bộ phận của đội ngũ trí thức Việt Nam, luôn nhiệt tình, gắn bó với Đảng, tâm huyết trong lao động, học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài; sáng tạo những công trình có giá trị về tư tưởng văn hóa và nghệ thuật, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, góp phần trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong suốt gần 20 năm phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình đã có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật. Liên hiệp Hội phát triển từng bước khẳng định là tổ chức chính trị - xã hội, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức và trí thức với Đảng, Nhà nước.

Liên hiệp Hội đã quan tâm phát triển nhanh về mặt tổ chức và đội ngũ, từ 15 Hội thành viên ở nhiệm kỳ trước, đến nay đã có 18 Hội thành viên và 01 trung tâm trực thuộc với hơn 291.897 hội viên đã và đang tạo nên diện mạo ngày một bề thế hơn của Liên hiệp Hội. Đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ của Liên hiệp Hội ngày càng đa dạng, đông đảo, thuộc nhiều thành phần, nhiều đối tượng, cương vị và lĩnh vực công tác khác nhau. Nhiều đồng chí đã về nghỉ chế độ theo luật lao động nhưng còn sức khoẻ, có kiến thức, am hiểu thực tiễn, còn tâm huyết với nghề, cũng tự nguyện tiếp tục tham gia vào các Hội.

Đi đôi với phát triển tổ chức, thu hút hội viên, Liên hiệp Hội đã chú ý làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức cho đông đảo quần chúng trên tất cả các lĩnh vực khoa học kỹ thuật chuyên ngành của hệ thống Liên hiệp Hội, nhất là các lĩnh vực thiết thực đối với đời sống, như: Y tế, giáo dục, pháp luật, nông nghịêp và nông thôn.

Phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai, tổ chức tốt: Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng, giải thưởng Khoa học công nghệ Hoa Lư, tham gia vào giải thưởng Khoa học công nghệ Việt Nam, đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo trong đội ngũ trí thức và đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất và chất lượng trong sản xuất. Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất và đời sống theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn. Lĩnh vực tư vấn, phản biện và giám định xã hội có bước tiến bộ rõ nét, bước đầu khẳng định được vị trí, vai trò, tiếng nói của đội ngũ trí thức tham gia vào các vấn đề quan trọng của địa phương, đơn vị, góp phần thiết thực vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; xây dựng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đẩy nhanh việc thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên ngày càng thể hiện rõ vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ Khoa học và công nghệ trong tỉnh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Các hoạt động của Liên hiệp Hội ngày càng đi vào chiều sâu, đa dạng và thiết thực hơn. Chất xám của đội ngũ trí thức và các nhà khoa học Liên hiệp Hội đã đóng góp vào sự phát triển của tỉnh trên nhiều lĩnh vực; đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của Liên hiệp Hội trong quá trình phát triển và hội nhập. Cho đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thực sự đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình - là nơi tập hợp, là mái nhà chung của đội ngũ trí thức làm khoa học công nghệ.

Bích Đào

Các tin khác