Banner chính
Thứ Ba, 28/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh Ninh Bình trong phát triển kinh tế - xã hội thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ Tư, 16/12/2020
Trí thức có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử, vì vậy, trong nhận thức và hành động Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới đội ngũ này và đã có nhiều chủ trương, chính sách trong công tác đào tạo, sử dụng, tạo điều kiện để trí thức phát huy năng lực trí tuệ đóng góp tích cực vào sự phát triển xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", đã khẳng định: “Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Ðầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình (Gọi tắt là Liên hiệp Hội) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (Covid-19) gây ra; là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020). Đặc biệt cùng với nhân dân cả nước, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) đang phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công rực rỡ.

Là một tổ chức chính trị - xã hội, nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 21/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 15/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) đạt được những kết quả quan trọng và tích cực trên các mặt công tác.

Hưởng ứng các sự kiện của đất nước và của tỉnh, Liên hiệp Hội, các Hội thành viên, các trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp; hưởng ứng kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018), tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2019), kỷ niệm ngày KH&CN Việt Nam (18/5); Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02), Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), cụ thể:

* Công tác củng cố, phát triển tổ chức:

Đến nay tổ chức Hội tiếp tục được kiện toàn và phát triển, cơ cấu tổ chức của cơ quan thường trực Liên hiệp Hội hiện có gồm 01 văn phòng, 02 ban đó là: Ban Thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hợp tác quốc tế và thi đua khen thưởng; Ban Khoa học công nghệ, môi trường; Tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Biên chế cơ quan hiện có 12 biên chế (01 đồng chí có trình độ PGS.TS, 2 đồng chí có trình độ Thạc sĩ, 8 đồng chí có trình độ Đại học và 3/10 đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị). Nguồn nhân lực được bổ sung tăng 9 biên chế so với ngày đầu thành lập, trong đó có 11 đảng viên, hầu hết là cán bộ trẻ có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, có tổ chức Đảng đoàn, Chi bộ, Công đoàn cơ sở. Đến nay Liên hiệp Hội đã có 19 Hội thành viên và 02 Trung tâm trực thuộc. Các Hội thành viên đã quan tâm thành lập, kết nạp các Câu lạc bộ, các Hội viên tập thể…, kết nạp mới thêm hàng vạn hội viên…đưa tổng số hội viên toàn hệ thống lên trên 300.000 hội viên, trong đó số hội viên có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ và Đại học được tăng lên rõ rệt. Một số hội hoạt động rất hiệu quả, duy trì được danh hiệu và giữ vững ổn định tổ chức nhiều năm liền như các hội: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường, Sinh vật cảnh, Điều dưỡng tỉnh, Đông y, Khuyến học, Luật gia...  

* Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật:

Xác định hoạt động thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Hội, là nơi tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức trong tỉnh tham gia trong việc truyền bá kiến thức cho nhân dân. Bám sát vào các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh, hoạt động thông tin tuyên truyền của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên được tổ chức thường xuyên, liên tục nhằm tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các mô hình, sáng kiến, các kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Liên hiệp Hội đã chủ động, sáng tạo, phối hợp với các Hội thành viên, các sở ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần áp dụng những tiến bộ KH&KT vào thực tiễn đời sống. Hằng năm, Liên hiệp Hội đã ký kết chương trình phổ biến kiến thức với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Ninh Bình. Cho đến nay, cùng với các Hội thành viên đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức trên Đài Phát thanh và Truyền hình trên 120 chuyên mục (2 chuyên mục/1 tháng; với thời lượng là 15 phút/1 chuyên mục), trên Báo Ninh Bình trên 240 chuyên mục (48 chuyên mục/1 năm). Biên tập và phát hành trên 10.000 cuốn Bản tin Khoa học - Kỹ thuật. Tổ chức biên tập và phát hành 1.600 cuốn kỷ yếu Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình, 1.200 cuốn kỷ yếu Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình, 400 cuốn kỷ yếu Giải thưởng KH&CN Hoa Lư. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN qua Website http:khoahockythuat.ninhbinh.gov.vn, đến nay đã có trên 9.000.000 lượt người truy cập vào trang tin của Liên hiệp Hội ... nhiều kiến thức KH&KT về trồng trọt, chăn nuôi và kiến thức về bảo vệ môi trường được người dân tiếp thu áp dụng vào sản xuất và đời sống.

* Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, thực hiện các đề tài, dự án của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đề tài dự án được triển khai thực hiện đều bám sát nhu cầu nhiệm vụ KH&CN của cơ sở, của ngành, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu bức thiết của xã hội.

Liên hiệp Hội đã chủ trì, thực hiện được nhiều đề tài, dự án tiêu biểu (cấp Bộ) như: đề tài “Đánh giá thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm và chất lượng một số nguyên liệu thực phẩm cung cấp tại các nhà hàng, khách sạn do tuyến tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018”; đề tài “Đánh giá một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI nhiệm kỳ 2015-2020 và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã Hội Ninh Bình giai đoạn 2021-2025”...

Bên cạnh những hoạt động nghiên cứu, ứng dụng Liên hiệp Hội và các Hội thành viên còn phối hợp với một số cơ quan trong và ngoài tỉnh tổ chức một số hội thảo khoa học quan trọng, thu hút sự quan tâm tham dự của các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương, ở tỉnh, các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tổ chức thực hiện như“Hội thảo chuỗi giá trị nông sản”…

* Hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo KH&CN

Nhằm tạo phong trào thúc đẩy quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo KH&CN ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần, mọi ngành nghề. Với nhiệm vụ là Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh (gọi tắt là Cuộc thi), Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Hội thi); cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng KH&CN Hoa Lư tỉnh (gọi tắt là Giải thưởng Hoa Lư) và chủ trì tổ chức đánh giá các công trình tham dự Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam (gọi tắt là Giải thưởng Việt Nam). Thời gian qua Liên hiệp Hội đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức: Cuộc thi (hằng năm); Hội thi (2 năm/1 lần), Giải thưởng Hoa Lư (5 năm/1 lần), Giải thưởng Việt Nam (hằng năm). Các hoạt động KH&CN ngày càng được tổ chức tốt, đã tạo nên phong trào thúc đẩy hoạt động phát triển KH&KT trong nhân dân. Việc triển khai Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng KH&CN trên địa bàn tỉnh đã khuyến khích, động viên, tôn vinh các nhà sáng tạo, đồng thời tạo diễn đàn trí thức nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức và nhân dân tích cực tham gia, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng tư duy sáng tạo trong học tập và nghiên cứu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

- Cuộc thi đã khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của các em Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng trong tỉnh, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai, góp phần xây dựng phát triển quê hương, đất nước. Từ năm 2015 cho đến năm 2019 Cuộc thi đã trải qua 5 kỳ tổ chức với: 15.365 mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp trường; 3.054 mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp huyện, 774 mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp tỉnh. Kết quả có 315 mô hình/sản phẩm đoạt giải Cuộc thi tỉnh (trong đó  có 02 giải Đặc biệt, 15 giải Nhất, 30 giải Nhì, 100 giải Ba,150 giải Khuyến khích và 18 đạt giải Phụ). Hằng năm Ban Tổ chức lựa chọn 15 mô hình/sản phẩm đoạt giải Cuộc thi tỉnh tham dự Cuộc thi toàn quốc. Kết quả tỉnh Ninh Bình đoạt 14 giải trong đó có (02 giải Nhất, 01 giải Nhì, 05 giải Ba, 06 giải Khuyến khích); Tham dự Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ được tổ chức tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia… tỉnh Ninh Bình đã vinh dự đoạt 3 giải quốc tế trong đó có (01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng).

Năm 2020 Cuộc thi đã thu hút được 3.166 mô hình/sản phẩm tham dự cấp trường, 623 mô hình/sản phẩm tham dự cấp huyện và 157 mô hình/sản phẩm tham dự cấp tỉnh. Ban Giám khảo đã tổ chức phân loại, chấm, dự kiến xếp loại 63 mô hình/sản phẩm đoạt giải, trong đó có (03 giải Nhất; 06 giải Nhì; 20 giải Ba 30 giải Khuyến Khích và 4 giải phụ) đề nghị Ban Tổ chức xem xét trao giải và lựa chọn 16 mô hình/sản phẩm dự kiến đoạt giải Nhất, Nhì và một số mô hình sản phẩm tiêu biểu đoạt giải Ba trong Cuộc thi tỉnh lần thứ XI, gửi đi tham dự Cuộc thi toàn quốc.

- Hội thi đã thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Hội thi đã thu hút sự tham gia tích cực của các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sản xuất, kinh doanh và nhân dân trong tỉnh; đối tượng tham gia cũng rất đa dạng, không chỉ là những người có trình độ cao mà có cả những người lao động tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Từ năm 2015 đến nay, Hội thi đã trải qua 3 lần tổ chức, Ban Tổ chức đã nhận được 162 giải pháp sáng tạo kỹ thuật của các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham dự. Kết quả, có 112 giải pháp đoạt giải Hội thi tỉnh, trong đó có (02 giải Đặc biệt, 13 giải Nhất, 15 giải Nhì, 31 giải Ba, 51 giải Khuyến khích), tham dự Hội thi toàn quốc, tỉnh Ninh Bình có 4 giải pháp đoạt giải trong đó có (01 giải Nhì, 02 giải Ba và 01 giải Khuyến Khích).

- Giải thưởng Hoa Lư được tổ chức 5 năm một lần, nhằm tôn vinh các tác giả (nhóm tác giả) có công trình nghiên cứu khoa học, phát minh, sáng tạo và ứng dụng KH&CN vào thực tiễn cuộc sống, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học - công nghệ ở tỉnh Ninh Bình. Từ năm 2015 đến nay, Liên hiệp Hội là cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hoa Lư đã tham mưu tổ chức thành công Giải thưởng Hoa Lư lần thứ 2. Tại Giải thưởng Hoa Lư lần 2, Hội đồng cấp cơ sở đã tiếp nhận, xét đủ điều kiện, tiêu chuẩn và gửi Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh 54 công trình/giải pháp, tăng 22 công trình/giải pháp (vượt 59,2%) so với Giải thưởng Hoa Lư lần thứ I. Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hoa Lư đã lựa chọn 23 công trình/giải pháp trao giải trong đó có: (02 giải A; 04 giải B; 07 giải C và 10 giải Khuyến khích).

- Giải thưởng Việt Nam do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ KH&CN là cơ quan đồng chủ trì phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ... tổ chức. Hằng năm Liên hiệp Hội ban hành các văn bản tổ chức triển khai Giải thưởng Việt Nam. Kết quả mỗi năm Liên hiệp Hội tiếp nhận được 5 công trình/giải pháp tham dự, trước khi tham dự Giải thưởng Việt Nam, Liên hiệp Hội đã thành lập Hội đồng khoa học để đánh giá các công trình khoa học tham dự. Từ năm 2015 đến nay tỉnh Ninh Bình có 05 công trình đạt giải Khuyến khích.

Việc triển khai các Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện khuyến khích, động viên, tôn vinh sáng tạo của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức và nhân dân tích cức tham gia nâng cao hiệu quả năng suất lao động, khả năng tư duy sáng tạo trong học tập và nghiên cứu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc tổ chức Lễ tôn vinh trao thưởng cho các mô hình/sản phẩm, các công trình/giải pháp đoạt giải cao tại Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng… được tổ chức trang trọng và có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục, khích lệ, động viên thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân trong quá trình học tập, lao động và nghiên cứu.

- Nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có các sáng kiến, các công trình tiêu biểu, Liên hiệp Hội phối hợp với:

+ Ủy ban MTTQVN tỉnh hàng năm lựa chọn các công trình khoa học công nghệ tiêu biểu đề nghị tuyển chọn để công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam và công nhận đề nghị Sáng kiến mới (hoặc ý tưởng mới). Kết quả các công trình đã được công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam hàng năm.

+ Sở Công thương tỉnh, Sở Khoa học và công nghệ lựa chọn và về đề cử tham gia Giải thưởng “100 Thương hiệu Việt bền vững”. Kết quả các công trình đã được đứng trong tốp 10 thương hiệu Việt bền vững tiêu biểu; lựa chọn doanh nghiệp và cá nhân tham gia tôn vinh điển hình sáng tạo Việt Nam năm 2019, 2020. Kết quả năm 2019 đã có 01 doanh nghiệp và 01 cá nhân được tôn vinh điển hình sáng tạo Việt Nam.

+ Hội khuyến học tỉnh lựa chọn các công trình khoa học công nghệ tiêu biểu đề cử tham gia giải Khuyến tài thuộc Giải thưởng Nhân tài đất Việt. Kết quả đã có 03 công trình được nhận Giải thưởng Khuyến tài thuộc Giải thưởng Nhân tài đất Việt.

+ Hội Nông dân tỉnh lựa chọn các công trình khoa học công nghệ tiêu biểu, đề nghị xét chọn tôn vinh Nhà khoa học của Nhà nông. Kết quả đã có 01 công trình được nhận Giải thưởng Nhà khoa học của Nhà nông.

* Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp Hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khẳng định thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội. Thời gian qua, Liên hiệp Hội đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện về những vấn đề quan trọng có liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách phát triển của đất nước, của tỉnh nhất về lĩnh vực KH&CN…

Đặc biệt từ khi Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 về “hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”, Liên hiệp Hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11-QĐ/UBND ngày 17/5/2016 “về hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình” đã tạo cơ sở pháp lý cho Liên hiệp Hội phát huy sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia vào quá trình xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh đồng thời đẩy mạnh hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội trong tình hình mới.

Để nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện, Liên hiệp Hội đã chú trọng công tác tập hợp đội ngũ trí thức, tích cực và chủ động kết nối với các chuyên gia, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực ở tỉnh và Trung ương, tổ chức thành công 08 Hội nghị, Hội thảo tư vấn, phản biện các đề án do Sở Du lịch, Sở Văn hoá thể thao, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Xây dựng... chủ trì soạn thảo với sự tham gia phản biện của các chuyên gia tư vấn, phản biện đến từ các Viện nghiên cứu, các trường đại học, các bộ ngành trung ương, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong các ngành, các lĩnh vực có liên quan và cán bộ có chuyên môn của các Hội thành viên thuộc hệ thống Liên hiệp Hội và một số Sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh. Các kết quả tư vấn, phản biện đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp thu, thực hiện.

Có thể khẳng định rằng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, đề án, dự án và những cơ chế, chính sách do Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành; đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN tham gia đóng góp trí tuệ vào các chủ trương, chính sách và các đề án, dự án lớn quan trọng của cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh

* Hoạt động đối ngoại, hợp tác trong nước và quốc tế:

Liên hiệp Hội đã chủ động liên kết, hợp tác về KH&CN với Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Liên hiệp Hội các tỉnh bạn, một số tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; phối hợp với các sở, ban, ngành, các trường Đại học tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác. Nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp Hội đã cử cán bộ, chuyên viên tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề, tham gia các chuyến trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực do Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tổ chức. Thông qua các hoạt động trên đã nâng cao năng lực hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế cho cán bộ, chuyên viên Liên hiệp Hội, tiêu biểu như: Phối hợp với Viện Vật lý và các đơn vị có liên quan tổ chức thành công Hội nghị quốc tế về quang học, quang tử và Laser cực mạnh với sự tham gia của 16 nước.

* Công tác thi đua, khen thưởng:

Ban Chấp hành đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng. Hằng năm tổ chức phát động thi đua và đăng ký thi đua cho các Hội thành viên, hội viên. Đồng thời, Liên hiệp Hội có văn bản hướng dẫn các Hội thành viên, trung tâm trực thuộc thực hiện công tác tổng kết năm, đề xuất thi đua khen thưởng để Hội đồng thi đua khen thưởng Liên hiệp Hội họp, bình xét, xếp loại đối với từng đơn vị thành viên.

Kết quả, qua 5 năm, Liên hiệp Hội đã tổ chức tặng trên 100 Giấy khen cho Hội thành viên, hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển hệ thống Liên hiệp hội. Trình Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tặng Bằng khen cho trên 40 Bằng khen cho tập thể, cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho trên 100 Bằng khen cho các cá nhân, tập thể trong các Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng KHCN Hoa Lư.

Cơ quan Liên hiệp Hội đã được tặng 01 Cờ thi đua của Thủ tưởng Chính phủ, 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 08 Bằng khen của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; 01 Cờ thi đua và 05 Bằng khen của UBND tỉnh. Hàng năm, Chi bộ và Công đoàn đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong nhiệm kỳ mới, với tinh thần Đoàn kết - Trí tuệ - Sáng tạo - Phát triển, Liên hiệp hội tỉnh tiếp tục phát triển, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp, vị thế ngày càng được khẳng định với mục tiêu xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực sự là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh giữ vai trò là nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, nhất là trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò của giới trí thức, nhà khoa học lại càng được khẳng định, đây là tinh hoa của nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng và văn minh.

Đỗ Văn Dung
Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh

Các tin khác