Banner chính
Thứ Ba, 28/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Từ ngày 20/09/2020, lương công chức sẽ giảm nếu vi phạm các lỗi sau

Thứ Sáu, 13/11/2020
Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20/09/2020.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 10 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương nếu vi phạm các lỗi sau:

Thứ nhất: Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp các trường hợp xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Căn cứ tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. Theo đó, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng trong các trường hợp sau đây sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương:

- Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ;

- Xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

- Không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng;

- Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi;

- Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có thẩm quyền;

- Vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức;

- Vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, kỷ luật lao động;

- Vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

- Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ;

- Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình thực thi công vụ;

- Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Thứ hai: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm.

Theo quy định tại khoản 1 Điều Điều 10 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm sẽ bị kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương. Cụ thể, vi phạm các hành vi vi phạm sau:

- Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm;

- Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách nêu trên;

- Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công;

Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn
Như vậy, Nghị định 112/2020/NĐ-CP (sẽ có hiệu lực ngày 20/09/2020) không liệt kê cụ thể như Nghị định 34/2011/NĐ-CP (sẽ hết hiệu lực ngày 20/09/2020) mà căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật đã bị áp dụng trước đó và hành vi vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng để áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương. Trước đây, hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với công chức (kể cả với cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái pháp luật với mục đích vụ lợi;

- Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

Do đó, có thể thấy, Nghị định 112/2020/NĐ-CP đã quy định nhiều hơn các trường hợp vi phạm áp dụng hình thức kỷ luật đối với công chức và căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật đã bị áp dụng trước đó và hành vi vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, rất nghiêm trọng để áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn. Cụ thể, nếu công chức đã bị xử lý kỷ luật khiển trách, cảnh cáo nhưng vẫn tái phạm thì mới áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương hoặc tùy theo hành vi vi phạm ở mức độ ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng… mà áp dụng hình thức kỷ luật từ nhẹ đến nặng.

Thanh Hòa

Các tin khác