Banner chính
Thứ Sáu, 24/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Tuổi trẻ Liên hiệp Hội Ninh Bình làm theo lời Bác

Thứ Ba, 30/06/2015
Trong lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra năm 1969, Đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã đọc lời điếu và công bố bản Di chúc của Người. Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Những điều Bác để lại trong Di chúc không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm sâu nặng của Người đối với Đảng, với nhân dân, với dân tộc.
 

Thực hiện lời dạy của Bác: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Liên hiệp Hội) đã không ngừng phấn đấu, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức để nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo, khả năng tập hợp đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Liên hiệp Hội Ninh Bình được thành lập từ ngày 01 tháng 6 năm 1998, là tổ chức chính trị - xã hội đại diện của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình; là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, đã tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức; củng cố, phát triển tổ chức, điều hoà, phối hợp hoạt động giữa các Hội thành viên; đẩy mạnh các mặt hoạt động; tăng cường công tác chính trị tư tưởng, đề cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào truyền thống quê hương, tinh thần cộng đồng, tính trung thực trong khoa học và đạo đức nghề nghiệp, bước đầu thực hiện tốt 3 chức năng, 5 nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tại Quyết định 650/QĐ-TTg ngày 24/4/2006. Đội ngũ trí thức tỉnh nhà đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mọi cán bộ công chức, viên chức trong Liên hiệp Hội nhận thức được vai trò của sự đoàn kết trong một tập thể nên luôn luôn đề cao sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chia bè chia phái, luôn chăm lo xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đề cao cảnh giác cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định vững vàng.

Đội ngũ trí thức trong tỉnh nhiệt tình, gắn bó với Đảng, tâm huyết trong lao động, học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài; sáng tạo những công trình có giá trị về tư tưởng văn hóa và nghệ thuật, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, góp phần trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác xây dựng đội ngũ trí thức những năm gần đây đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều chính sách cụ thể nhằm thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trước mắt và lâu dài đã được ban hành. Đặc biệt Liên hiệp Hội tỉnh đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành tạo điều kiện để Liên hiệp Hội thật sự phát triển từng bước khẳng định là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức và trí thức với Đảng, Nhà nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”; “Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng”.

Những năm qua, Liên hiệp Hội Ninh Bình đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời tiếp thu những ý kiến, kinh nghiệm, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân để kịp thời phản ánh lên cấp trên, đồng thời tích cực đóng góp ý kiến góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ trong cơ quan. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Liên hiệp Hội đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, Liên hiệp Hội coi việc sinh hoạt chi bộ định kỳ mỗi tháng một lần và căn cứ vào tình hình cụ thể, để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề là một trong những hình thức hoạt động chủ yếu của chi bộ, là khâu đầu tiên tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Sinh hoạt chi bộ cũng là khâu hoạt động cuối cùng để đánh giá kết quả, những hạn chế, thiếu sót trong quá trình hoạt động của chi bộ và của từng đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; là nơi trực tiếp giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên, thực hiện công tác phát triển đảng viên mới; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên và tiến hành công tác vận động quần chúng ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Với ý nghĩa đó, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chính là chăm lo, củng cố, kiện toàn chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Trong Di chúc của Hồ Chí Minh, dù chỉ có hơn 1.000 từ, song có thể nói những tư tưởng trong bản di chúc của Người chính là kim chỉ nam định hướng, góp phần đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc mạnh. Tuổi trẻ Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình đang ra sức phấn đấu, thực hiện theo những lời Bác dạy trước lúc đi xa, từng bước khẳng định vị thế, vai trò là cầu nối của đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh./.

Bích Đào

Các tin khác