Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Ninh Bình: tiếp tục đẩy mạnh phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

Thứ Năm, 12/05/2022
Ngày 22/02/2022 UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Theo đó, năm 2022 Ninh Bình phấn đấu đạt mục tiêu Xây dựng, phát triển chính quyền số tỉnh Ninh Bình có mô hình hoạt động phù hợp, được vận hành an toàn, dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số của tỉnh, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, tái cấu trúc hạ tầng CNTT, chuyển đổi hạ tầng CNTT thành hạ tầng số, phát triển nền tảng số để phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, linh hoạt, ổn định, hiệu quả.

Tiếp tục triển khai và hoàn thành thí điểm chuyển đổi số cấp cơ sở. Giữ vững và tiếp tục duy trì Chỉ số chuyển đổi số (DTI) của tỉnh có thứ hạng cao so các tỉnh/thành dẫn đầu trên toàn quốc.

- Thực hiện kết nối nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), đáp ứng 100% các yêu cầu kết nối các hệ thống thông tin, chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương theo lộ trình;

- 50% các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng mạng sẵn sàng cho chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6;

- Hoàn thành Cổng dữ liệu mở của tỉnh, triển khai kho dữ liệu dùng chung, phấn đấu tối thiểu 50% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện kết nối, chia sẻ các dữ liệu dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và công khai, minh bạch thông tin của các cơ quan chính quyền cho người dân, doanh nghiệp;

- Tối thiểu 50% dữ liệu quản lý của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố được số hóa, chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu và lưu trữ tập trung tại Trung tâm Dữ liệu của tỉnh.

- Tối thiểu 10 sở, ban, ngành của tỉnh, 04 huyện, thành phố tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số;

- 80% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 40% hồ sơ công việc tại cấp xã được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

- 90% văn bản (trừ văn bản mật) của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, 80% cấp huyện, 60% cấp xã được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số theo quy định;

- Phấn đấu ít nhất 30% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hoàn toàn trực tuyến;

- 60% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được tích hợp, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ;

- 100% cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương được cấp và sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ (mail.ninhbinh.gov.vn) trong hoạt động công vụ, nghiệp vụ và đăng nhập Hệ thống xác thực tập trung (SSO) của tỉnh;

- Phấn đấu ít nhất 20% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý;

- Tối thiểu có 70 xã, phường, thị trấn (bao gồm cả 14 xã triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã) thực hiện chuyển đổi số cấp xã; 03 huyện, thành phố (bao gồm cả thành phố Tam Điệp) thí điểm chuyển đổi số cấp huyện; 5 cơ quan, đơn vị thí điểm chuyển đổi số cấp sở, ngành.

- Tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối của các cơ quan, đơn vị được cài đặt giải pháp bảo vệ; 100% hạ tầng máy chủ, thiết bị tại Trung tâm Dữ liệu của tỉnh được bảo vệ phòng, chống tấn công mạng và có giải pháp sao lưu, dự phòng;

- Tối thiểu 20% cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản, kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số;

- 100% trường Tiểu học, THCS, THPT và các cơ sở giáo dục được tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia môi trường mạng an toàn..

Tỉnh cũng phấn đấu xây dựng, phát triển chính quyền số tỉnh Ninh Bình có mô hình hoạt động phù hợp, được vận hành an toàn, dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số của tỉnh, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội; tiếp tục đầu tư, nâng cấp, tái cấu trúc hạ tầng CNTT, chuyển đổi hạ tầng CNTT thành hạ tầng số, phát triển nền tảng số để phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, linh hoạt, ổn định, hiệu quả; tiếp tục triển khai và hoàn thành thí điểm chuyển đổi số cấp cơ sở; giữ vững và tiếp tục duy trì Chỉ số chuyển đổi số (DTI) của tỉnh có thứ hạng cao so các tỉnh/thành dẫn đầu trên toàn quốc.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, để đảm bảo đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như sau:

1. Về công tác chỉ đạo điều hành

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại cơ quan, đơn vị mình.

- Tiếp tục rà soát, ban hành kịp thời các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn triển khai, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước; Quy chế, quy định gắn kết chặt chẽ hoạt động chuyển đổi số của tổ chức, của cán bộ, công chức với công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

- Tiếp tục duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Ninh Bình phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Phát triển nền tảng Chính quyền điện tử; phát triển hạ tầng số, nền tảng số

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, mạng di động 4G/5G, mạng truyền số liệu chuyên dùng đảm bảo hiện đại, đồng bộ phục vụ phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) để đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ giữa cơ cơ sở dữ liệu Quốc gia, cơ sở dữ liệu các Bộ, ngành với dữ liệu các sở, ngành, địa phương của tỉnh. Tạo ra dữ liệu lớn của tỉnh phục vụ cho phát triển chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

- Hoàn thiện triển khai xây dựng giai đoạn 1 Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; cổng dữ liệu mở của tỉnh để đáp ứng các mục tiêu về tích hợp, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu của tỉnh; vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả và triển khai hệ thống dự phòng, phòng chống thảm họa (DR side) cho Trung tâm Dữ liệu tỉnh.

- Phát triển, ứng dụng các nền tảng số hóa, nền tảng định danh và xác thực điện tử (eID); trí tuệ nhân tạo (AI) thiết thực, hiệu quả cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành một số lĩnh vực ưu tiên phục vụ chuyển đổi số cho các ngành, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3. Phát triển dữ liệu số

- Trong năm 2022, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai, ứng dụng và phát triển các HTTT, CSDL chuyên ngành do các bộ, ngành Trung ương đã triển khai trên địa bàn tỉnh và các Phần mềm, CSDL do tỉnh triển khai.

- Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng, phát triển và hoàn thiện các HTTT, các CSDL quy mô quốc gia phục vụ triển khai các dịch vụ cơ bản, thiết yếu liên quan đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước cần được ưu tiên phát triển trước, đó là: CSDL quốc gia về Dân cư, CSDL Đất đai quốc gia; CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; CSDL quốc gia về Tài chính; CSDL quốc gia về Bảo hiểm; CSDL Hộ tịch điện tử toàn quốc; CSDL quốc gia về Y tế; CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; CSDL quốc gia về an sinh xã hội;... bảo đảm tính cấu trúc, hệ thống, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan Nhà nước.

- Từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi số; số hóa, xây dựng dữ liệu nền, CSDL dùng chung, các CSDL chuyên ngành, tạo lập kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và tổ chức dữ liệu mở phục vụ xã hội. Cung cấp danh mục dữ liệu đã được số hóa theo quy định để tổ chức tích hợp, chia sẻ cho các HTTT của các cơ quan nhà nước bảo đảm dữ liệu được thu thập một lần; Kết nối với các CSDL, HTTT quốc gia, HTTT triển khai từ trung ương đến địa phương.

4. Phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

- Hoàn thành việc hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thống nhất, kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu với Cổng dịch vụ công Quốc gia, các CSDL quốc gia, hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành để giải quyết TTHC, đảm bảo người dân và doanh nghiệp có thể truy cập đến các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương qua một địa chỉ duy nhất trên mạng.

- Nâng cấp, hoàn thiện, duy trì vận hành, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung trọng yếu phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước: Hệ thống phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành, Hệ thống thông tin báo cáo, Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh.

- Tiếp tục xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin, các phần mềm, dịch vụ phục vụ cho phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; hỗ trợ ứng phó thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội.

- Triển khai hiệu quả Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh; hệ thống giám sát, điều hành hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; triển khai giải pháp phân tích, xử lý dữ liệu hình ảnh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

- Đẩy mạnh triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, điều hành tác nghiệp trực tuyến và gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước. Thực hiện các chế độ báo cáo trên môi trường mạng phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

- Tiếp tục vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị thống nhất, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu phục vụ số hóa, chuyển đổi số.

- Nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đảm bảo tích hợp đầy đủ các ứng dụng, đáp  ng nhu cầu thông tin về hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số cấp xã trong năm 2022; tiếp tục triển khai xây dựng thí điểm mô hình Chính quyền số cấp huyện, cấp sở, ngành; thực hiện thí điểm mô hình chuyển đổi số cho một số đơn vị trường học, cơ sở y tế.

5. Phát triển kinh tế số, xã hội số

- Tập trung triển khai các giải pháp đẩy mạnh xây dựng, phát triển thị trường thương mại điện tử của tỉnh lành mạnh có tính cạnh tranh và phát triển bền vững, trong đó hỗ trợ ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng. Triển khai giải pháp quản lý sản xuất, kết nối thị trường cho hợp tác xã; hỗ trợ chuyển đổi số cho một số doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 31/8/2021, Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021-2025 và 2026- 2030 và hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Tạo điều kiện, hỗ trợ cho các doanh nghiệp viễn thông xây dựng, phát triển hạ tầng mạng lưới, cung cấp dịch vụ mạng di động 4G/5G để thúc đẩy, tăng tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh của người dân; đẩy mạnh thanh toán điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán không tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, ứng dụng các dịch vụ, giải pháp phục vụ người dân, doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ số trong các lĩnh vực về y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch.Triển khai các hệ thống thu thập, giám sát đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và phòng, chống thiên tai; phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

6. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

- Thiết lập hệ thống thiết bị đảm bảo an ninh, bảo mật, phòng chống tấn công mạng và tăng khả năng sẵn sàng ghép nối đường truyền cho hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng.

- Xây dựng hệ thống hiển thị, giám sát phục vụ công tác điều phối xử lý, ứng cứu đảm bảo an toàn thông tin mạng; duy trì thuê dịch vụ giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) và duy trì triển khai các hoạt động giám sát mạng, bảo vệ các hệ thống thông thông tin theo mô hình 4 lớp, đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng, sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh, kết nối và chia sẻ thông tin với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia; hệ thống Giám sát quản trị vận hành hạ tầng (NOSC) bảo đảm hoạt động an toàn cho Trung tâm Dữ liệu của tỉnh; hệ thống Giám sát cổng/trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh. Thực hiện xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.

- Duy trì tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cấp tỉnh hàng năm, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hội thảo, tập huấn về an toàn thông tin mạng.

7. Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức về chuyển đối số

- Bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp, có đủ năng lực, trình độ để tham mưu, triển khai các hoạt động phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo; cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành về kỹ năng số, chuyển đổi số, Chính quyền số, Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh và đảm bảo an toàn, an ninh mạng; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin của tỉnh, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bản chất, nội dung, tầm quan trọng của chuyển đổi số đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội và toàn hệ thống chính trị. Phát huy ưu thế của công nghệ số để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng, phổ biến, nhân rộng kịp thời các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi số hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 25/6) và hàng năm (trước ngày 15/12) báo cáo Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh và UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước, khai thác, vận hành, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin quan trọng, nền tảng của tỉnh; chủ trì tham mưu và tổ chức cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng và công khai kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch; đầu mối phối hợp với Bộ ngành Trung ương trong triển khai các nền tảng số toàn quốc; kết nối, tích hợp các cơ sở dữ liệu quốc gia để thu nhận, chia sẻ các cơ quan sử dụng, cung cấp công khai và mở cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các kiến trúc, quy chế, quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, các nền tảng phục vụ phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, hạng mục CNTT, phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng gửi sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Minh Châu

Các tin khác