Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội Cựu giáo chức tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2014

Thứ Ba, 21/01/2014
Sáng ngày 17/01/2014, Hội Cựu giáo chức tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Dự Hội nghị có: Ông Phạm Đăng Nguyên - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ông Trần Quang Ánh - Phó Giám đốc Thường trực Sở Giáo dục và Đào tạo. Cùng các đại biểu đại diện: Ban dân vận Tỉnh ủy; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Hội giáo chức các huyện, thị xã, thành phố và các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh Ninh Bình.

Năm 2013, Hội Cựu giáo chức tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước tới các hội viên; Làm tốt công tác Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay"; Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tích cực tham gia đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Cùng với công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên cũng được Hội đặc biệt quan tâm, chú trọng. Hội đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các hội viên và gia đình trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Các hội viên tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài động viên, khích lệ tinh thần học tập trong cộng đồng đặc biệt cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó. Các Hội huyện, xã, phường, thị trấn đã tổ chức tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

Để quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục đào tạo”, Hội Cựu giáo chức tỉnh Ninh Bình thống nhất xây dựng cơ chế 4 cùng:

- Cùng tham gia đánh giá phát hiện tình hình;

- Cùng tham gia góp ý xây dựng chương trình hoạt động của ngành;

- Cùng tham gia triển khai một số công tác có chọn lọc;

- Cùng phối hợp chăm sóc đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nhà giáo đã nghỉ hưu.

Năm 2014, Hội Cựu giáo chức tỉnh Ninh Bình tiếp tục củng cố kiện toàn Hội Cựu giáo chức cấp xã, phường, thị trấn; Tiếp tục đề nghị với Đảng, Nhà nước, các cấp công nhận Hội Cựu giáo chức là Hội đặc thù; Tổ chức tập huấn về công tác Hội cho cán bộ chủ chốt các Hội; Hoàn thành việc cấp thẻ Hội viên; Làm tốt công tác khuyến học, giúp đỡ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cháu nhiễm chất độc da cam…chuẩn bị các tư liệu viết cuốn Kỷ yếu của Hội; thành lập Câu lạc bộ yêu thơ của nhà giáo.

Phan - Tùng

Các tin khác