Banner chính
Thứ Ba, 18/06/2024
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Lan tỏa các hoạt động nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thứ Năm, 16/05/2024

Ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Hàng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành rất nhiều các văn bản hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ. Năm 2024, là năm đặc biệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ và hưởng ứng kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa hoc và Công nghệ với nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, nhân viên, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi cả nước, khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trong tương lai.

Để nối tiếp các hoạt động ý nghĩa nêu trên, năm nay Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều chủ đề như: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”; “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”. Và cụ thể hóa từng nội dung ý nghĩa tuyên truyền như:

- Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

- Tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ phát triển ngành khoa học và công nghệ nước nhà.

- Giới thiệu các chính sách, pháp luật khoa học và cồng nghệ mới được ban hành; các cơ chính sách đặc thù, đột phá thúc đẩy phát triển khoa học và cồng nghệ và đổi mới sáng tạo; các mục tiêu, định hướng lớn trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, phương hướng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành khoa học và công nghệ đến năm 2025.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi vai trò của khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo đối vợi sự phát triển kinh tế - xã hội, các thành tựu khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo nổi bật, các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ của Việt Nam.

- Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, các không gian sáng tạo văn hóa đi cùng với sáng tạo công nghệ.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam bắt đầu diễn ra từ ngày 21/4/2024-19/5/2024, đặc biệt tuần lễ chính của tuần lễ Ngày Khoa học và Công nghệ tổ chức từ ngày 15 đến ngày 19/5/2024.  Hưởng ứng ngày đặc biệt này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn treo băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”, lên maket xuất bản Bản tin khoa học kỹ thuật số 60 chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ; ban hành công văn số 89/CV-LHH ngày 25/4/2024 về việc tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và hưởng ứng kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ, tuyên truyền xuống các Hội thành viên và các Trung tâm trực thuộc với các hoạt động thiết thực như: Treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị với nội dung “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”; Tăng cường viết tin, bài, chuyên mục trên Bản tin và Website của Liên hiệp Hội tỉnh; Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các chi Hội và Hội viên. Các hoạt động tổ chức dựa trên điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, theo hình thức và nội dung phù hợp, đảm bảo ý nghĩa, tiết kiệm và hiệu quả.

Có thể nói, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày càng được lan tỏa rộng khắp, nhằm tôn vinh những người làm khoa học cũng như giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đinh Liên

Các tin khác