Banner chính
Thứ Sáu, 24/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh năm 2010

Thứ Ba, 01/11/2011
 Năm 2010, năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết Đại hội VI Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 27/ NQ-TW ngày 6/8/2008 của Ban chấp hành TW Đảng (Khóa X) và Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Tỉnh ủy Ninh Bình về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy   mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh  nhiệm kỳ II (2008-2013).

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH NĂM 2010

            Năm 2010, năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết Đại hội VI Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 27/ NQ-TW ngày 6/8/2008 của Ban chấp hành TW Đảng (Khóa X) và Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Tỉnh ủy Ninh Bình về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy   mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, và thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh  nhiệm kỳ II (2008-2013). Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Liên hiệp hội) đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của TW, của Tỉnh ủy, của HĐND, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, sự phối hợp với các cấp, các ngành các hội ngành Trung ương để tập hợp, điều hòa, phối hợp với các hội thành viên động viên đội ngũ trí thức Khoa học công nghệ tỉnh nhà thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng Quân và dân trong tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2010 của tỉnh bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng, cụ thể:

        1. Liên hiệp hội năm 2010 đã tích cực tham gia các hoạt động vào đời sống chính trị và xã hội của tỉnh.
 - Liên hiệp hội đã tập hợp, đoàn kết được đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, thể hiện được vai trò của tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh và là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, là nhân tố quan trọng trong liên minh công nhân – nông dân – trí thức.
- Đội ngũ trí thức trong tỉnh đã chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường, bước đầu đã thể hiện rõ vai trò là cầu nối của Đảng, Nhà nước đối với trí thức khoa học và công nghệ.
- Liên hiệp hội đã ký kết và hợp tác với Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dành trang báo mỗi tuần một trang báo và mỗi tháng dành 15 phút cho trí thứuc trong các hội thành viên tuyên truyền phổ biến khoa học và kỹ thuật cho nhân dân.
- Liên hiệp hội luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, của Tỉnh ủy, của HĐND, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, sự phối hợp với các cấp, các ngành và các hội ngành Trung ương theo tinh thần Chỉ thị 45-CT/TW ngày 11/11/1998, Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị nên nội dung và phương thức hoạt động đã có tiến bộ chuyển biến tích cực

     2. Hệ thống tổ chức Liên hiệp hội được củng cố và phát triển:
         2.1- Công tác tham mưu:
        2.1.1. Tham mưu với Tỉnh ủy:
           Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh đã tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu với Ban thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 234 –TB/TW của Bộ Chính trị về kiểm điểm hình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương II (Khoá VIII) về khoa học và công nghệ và nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học công nghệ từ nay đến năm 2020.
          2.1.2  Tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản:
        - Thành lập Hội đồng bảo trợ Quĩ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình;
- Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Ninh Bình, lần thứ hai, năm 2011 theo hai cấp: cấp tỉnh, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng Ban, Phó Chủ tịch LHH làm Phó Ban Thường trực; cấp huyện do Phó Chủ tịch UBNd huyện làm Trưởng Ban, Bí thư đoàn Thanh niên làm Phó trưởng Ban
-  Thành lập Đoàn kiểm tra công tác triển khai Cuộc thi dành cho Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ Nhất ở các huyện, thành phố, thị xã;
-  Quyết định Thành lập Ban giám khảo, xây dựng hướng dẫn quy trình chấm và cách tính điểm Cuộc thi lần thứ I;
-  Quyết định ban hành thể lệ Cuộc thi và thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng lần thứ II
-  Kế hoạch tổ chức Lễ trao giải và phát động Cuộc thi lần thứ II (2010-2011);
- Thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và Thể lệ Hội thi;
         - Thành lập Hội đồng xét giải thưởng khoa học công nghệ Hoa Lư;
         - Hướng dẫn giải thưởng khoa học công nghệ Hoa Lư;
  2.2- Công tác tổ chức:
- Đến nay, Liên hiệp hội đã có 17 hội thành viên, với 187.900 hội viên. Một số hội thành viên đã phát triển tổ chức tới đến cấp huyện, xã; Mạng lưới hoạt động của các hội thành viên phát triển sâu rộng ở các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong các trường đại học và cao đẳng, các cơ quan quản lí nhà nước.
-  Văn phòng Liên hiệp hội bước đầu được củng cố và kiện toàn. Hiện nay, có 9 cán bộ chuyên trách có 5 biên chế và 3 hợp đồng (01 cán bộ làm kế toán Quĩ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật do văn phòng LHH quản lý). Trong đó có 3 đảng viên và 6 đoàn viên thanh niên. Từ tháng 5 năm 2009, Liên hiệp hội đã tổ chức: Đại hội Chi bộ Đảng, Hội nghị cán bộ công chức cơ quan và Đại hội chi đoàn Đoàn Thanh niên CS HCM. Đến nay các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên của cơ quan đã đi vào hoạt động nề nếp, từng bước đáp ứng nhiệm vụ được giao.
 Trong hệ thống Liên hiệp hội, các hội: Đông y, Làm vườn, Kế hoạch hóa gia đình, Sinh vật cảnh, Khuyến học, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường tiếp tục tuyên truyền vận động phát triển hội viên, củng cố, kiện toàn, hệ thống tổ chức hội từ tỉnh đến xã. Tích cực trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Hội ở các chi hội, hội viên tập thể, ở trong nước và nước ngoài (Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường tỉnh) Một số Hội đã chuẩn bị công phu và làm tốt công tác Đại hội như: Hội Sinh Vật cảnh, Hội Dược học. 

  3. Hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp ngày càng được mở rộng, đa dạng và hiệu quả
      3.1 . Công tác phổ biến kiến thức khoa học:
 -  Tổ chức nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến đông đảo quần chúng thông qua báo chí, sách, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, các lớp tập huấn, hội thảo, phối hợp làm tốt Hội thi góp phần tạo ra các phong trào thi đua tiến quân vào khoa học và kỹ thuật.
- Tiếp tục duy trì các chuyên mục phổ biến kiến thức khoa học và đời sống trên Báo Ninh Bình cuối tuần với 48 số/năm, chuyên mục khoa học kỹ thuật và đời sống trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 12 chuyên mục/năm, tập trung vào nội dung: áp dụng công nghệ mới vào sản xuất & đời sống, tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước về khoa học và công nghệ…v.v..
      - Phối hợp với các cộng tác viên, các Hội thành viên Biên tập, in ấn và phát hành 1500 cuốn đặc san (số 9, số 10 và số 11) với nội dung chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng, mừng xuân Canh Dần, chào mừng Festival sinh vật cảnh tỉnh Ninh Bình lần thứ Nhất, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội; tham gia các cuộc hội thảo ở TW và địa phương, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng các cấp, tiên tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
     3.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường:
     - Liên hiệp hội đã tích cực huy động đội ngũ các nhà khoa học tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường; triển khai nhiều dự án điều tra cơ bản về môi trường, tập trung nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đời sống.
 - Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố “Điều tra thực trạng đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Ninh Bình đến năm 2010” kết quả qua điều tra: Tổng số nguồn nhân lực toàn tỉnh có 31.731 người, Trong đó nguồn nhân lực KHCN hiện có: 19.828 người. (Tiến sĩ: 12; Thạc sĩ: 396; Cao đẳng 4.350; Đại học: 12.460; công nhân kỹ thuật 2.610) và gần 200 cán bộ, công chức, viên chức đang tiếp tục học Thạc sĩ, Tiến sĩ.
 - Tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học: “Điều tra thực trạng đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020” cấp cơ sở và cấp tỉnh, kết quả được hội đồng khoa học cấp tỉnh xếp lại: Khá;
 3.3- Tập huấn kỹ năng nghiên cứu khoa học thực hiện đề tài, dự án KHCN:
- Để nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học cho các hội viên các Hội thành viên, cho cán bộ công chức, viên chức các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Tháng 8 năm 2010, Liên hiệp hội đã phối hợp với Viện Chiến lược Bộ KH&CN, Khoa xã hội học trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội, tổ chức mở 02 lớp tập huấn: “Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng đề tài dự án khoa học công nghệ” và “Kỹ năng tư vấn phản biện, giám định xã hội” cho 200 học viên tham dự.
- Liên hiệp hội và các hội thành viên đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và cải tiến công nghệ, đưa nhanh tiến bộ KH&KT phục vụ sản xuất và đời sống, do đó nhiều chương trình, đề tài, dự án KH&CN của đội ngũ trí thức trong tỉnh được thực hiện có hiệu quả.
 -  Trung tuần tháng 9, Liên hiệp Hội tỉnh phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh phía Bắc với đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, lãnh đạo Liên hiệp Hội thành phố Hà Nội, lãnh đạo Liên hiệp hội các tỉnh Phú Thọ, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hoá, Hà Tĩnh..về dự
- Liên hiệp Hội phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm và tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho gần 100 các đồng chí cán bộ, chuyên viên các hội thành viên, trong hệ thống Liên hiệp hội.
    3.4 - Hoạt động phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo:
        Hoạt động về giáo dục, nâng cao kỹ năng xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng luôn được các cấp, các ngành, các tổ chức trong Liên hiệp Hội tích cực tham gia, và tổ chức triển khai. Các Hội thành viên của LHH đã quán triệt chủ trương của tỉnh, chủ động tích cực tuyên truyền sâu rộng đến hội viên và có nhiều cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 10 của BCH Tỉnh ủy và Đề án số 15 của UBND tỉnh về công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn của tỉnh, tiêu biểu cho công tác này là hoạt động của: Hội Sinh vật cảnh, Hội Làm vườn. Đặc biệt là với phối hợp trong công tác tư vấn của LHH với Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện Nho Quan trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình "cánh đồng lúa chất lượng cao" ở các xã nghèo: Quảng lạc, Sơn hà, Gia Sơn. Mô hình trồng khoai lang chất lượng cao KC266 ở 5 xã: Sơn Hà, Văn Phú, Yên Quang, Phú Sơn, Gia Sơn đạt hiệu quả cao cho năng suất trên 14 tấn/ha.
 3.5- Phát động phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo KH&CN: Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng; Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình; và giải thưởng Khoa học công nghệ Hoa Lư
    3.5.1- Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng :
 - Năm 2010, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh (gọi tắt là Cuộc thi) được chính thức tổ chức và phát động trên qui mô toàn tỉnh theo 2 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (là cơ quan chủ trì), Tỉnh đoàn Ninh Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình cùng phối hợp với Ban tổ chức Cuộc thi các huyện, thị xã, thành phố triển khai tới tất cả các trường học (Tiểu học, THCS, THPT, TTGDTX), các xã đoàn trên toàn tỉnh.
 - Liên hiệp Hội Chủ trì cùng phối hợp với tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh tổ chức thành công Lễ trao giải Cuộc thi lần thứ Nhất tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh Ninh Bình. UBND t ỉnh đ ã tr ích 128 triệu đồng thưởng cho 29 sản phẩm đoạt giải và 03 đơn vị thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện tốt Cuộc thi. Trong 14 sản phẩm được chọn để gửi đi tham dự Cuộc thi toàn quốc lần thứ VI, toàn tỉnh đã có 05 sản phẩm đoạt giải, trong đó có 01 giải Nhất, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích, các sản phẩm được gửi đi tham dự Cuộc thi triển lãm quốc tế sáng tạo Khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7 (IEYI) (Triển lãm quốc tế - IEYI) tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô- Hà Nội. Trong 31 sản phẩm đoạt giải tại triến lãm quốc tế, tỉnh Ninh Bình vinh dự đoạt được 1 giải Bạc, 02 giải Đồng..
 - Cũng tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh, Liên hiệp Hội cùng với các cơ quan liên quan cùng phối hợp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ II tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng trong toàn tỉnh. 
      3.5.2- Hội thi sáng tạo kỹ thuật:
 - Liên hiệp hội đã phối hợp tốt với Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trường Đại học Hoa Lư và các cơ quan liên quan tổ chức thành công lễ Phat thưởng Hội thi lần thứ IV cho 37 giải pháp và phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ V (năm 2010 - 2011) tại trường Đại học Hoa với hình thức mới tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh, gây ấn tượng tốt trong cộng đồng nhân dân và trên 1000 người tham dự trực tiếp. UBND tỉnh đã trích trên 300 triệu đồng để thưởng cho 37 giải pháp trên
 - Tổ chức in ấn phát hành 500 tờ rơi về Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ V tới tất cả các xã, phường, thị trấn, huyện, thị, thành phố, các trường học, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để nhân dân hưởng ứng, và tham dự.
 - Hội thi được thường xuyên tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Báo điện tử, Đặc san Khoa học và Kỹ thuật của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.  Đã thục sự Tạo ra phong trào thi đua lao động sáng tạo sôi nổi trong nhân dân toàn tỉnh, tuyên dương những giải pháp sáng tạo mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, mạnh, vững chắc.
         3.5.3 - Giải thưởng Khoa học công nghệ Hoa Lư
         Giải thưởng về khoa học công nghệ của tỉnh Ninh Bình được UBND tỉnh quyết định tổ chức 5 năm một lần nhằm tôn vinh những công trình khoa học mang lại hiệu quả, lợi ích kinh tế xã hội cho tỉnh. Liên hiệp Hội đã tham mưu cho Hội đồng khoa học xét tặng giải thưởng Khoa học công nghệ Hoa Lư ban hành Thể lệ, Kế hoạch hướng dẫn triển khai giải thưởng tới tất cả ngành trong tỉnh và các huyện, thị, thành phố. Liên hiệp Hội cơ quan Thường  trực cũng đã nhận được 32 hồ sơ tổ  chức đoàn khảo sát kiểm tra các công trình khoa học trên các lĩnh vực tại các sở ban, ngành và đơn vị đăng ký tham gia và tổ chức chấm sơ khảo các công trình đăng ký tham dự thuộc 3 lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học ứng dụng và phát triển công nghệ.

   4 - Công tác thông tin báo cáo – Thi đua, khen thưởng:
 -  Ngay từ đầu năm 2010 Liên hiệp Hội (LHH) đã ký kết giao ước thi đua với 13 Hội thành viên trong khối, triển khai, ban hành hướng dẫn và tổ chức phát động thi đua tới 100% các thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội.
 - Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông tin báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên hiệp hội Việt Nam
- Tháng 7, Liên hiệp Hội tỉnh nhận được cờ thi đua do Liên hiệp hội Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ tặng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng các công trình đoạt Giải thưởng Sáng tạo khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc
- Tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Liên hiệp Hội tỉnh nhận được Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam tặng đơn vị có thành tích trong việc thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg về Hội thi sáng tạo kỹ thuật

5- Công tác đối ngoại:
       - Thường trực LHH đã tham gia với Ban Tuyên giáo TW, Ban Tổ chức TW Đảng (số 7 Cánh Trân – Ba Đình – Hà Nội) về thực trạng LHH VN, đè xuất giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Tham dự Đại hội VI Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
-  Thường trực LHH đã Tham gia tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân do Liên hiệp Hội Việt Nam, Bộ ngoại giao và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tổ chức.
- Trung tuần tháng 6, Văn phòng Liên hiệp hội tổ chức cho cán bộ văn phòng đi học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh miền Trung về công tác tổ chức hoạt động của LHH, đặc biệt là Hội thi, Cuộc thi và điều tra sử dụng nguồn nhân lực tại các tỉnh Thừa thiên Huế, Quảng trị, Hà Tĩnh.
- Tham dự Hội nghi giao ban các Liên hiệp hội địa phương khu vực miền Bắc tại thành phố Hoà Bình nhằm triển khai thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VI (2010-2015).
- Cử cán bộ tham dự Lớp tập huấn “bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại” do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức tại Quảng Ninh từ ngày 15 đến ngày 18/11

6. Công tác tư vấn phản biện, giám định xã hội
Năm 2010, ngoài các công việc thường xuyên, các hội thành viên đã chú ý tham gia công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội các đề tài, dự án theo nhiệm vụ của mình và đang chuẩn cho công tác trên, một cách bài bản hơn, như:
 - Thường trực Liên hiệp Hội đã làm việc với Hội đồng học hàm, học vị nhà nước nắm danh sách, giáo sư, tiến sĩ...Tiến sĩ là con em Ninh Bình, chuẩn bị cho công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội năm 2011 và các năm tiếp theo, đồng thời chuẩn bị cho hội nghị gặp mặt các trí thức tiêu biểu đóng góp ý kiến đối với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Ninh Bình.
- Đang nghiên cứu soạn thảo văn bản về tư vấn phản biện, giám định xã hội chuyển sang Sở Tư Pháp thẩm định trình UBND tỉnh ban hành quyết định làm cơ sở tổ chức thực hiện trong những năm tới.
 

Các tin khác