Banner chính
Thứ Năm, 30/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Thứ Tư, 31/01/2018
Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm trong ba phong trào thi đua lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, hằng năm, Hội Nông dân tỉnh tổ chức triển khai tới các cấp hội từ huyện tới cơ sở để các hộ nông dân đãng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nãm 2017, toàn tỉnh có 103.500 hộ đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả bình xét có 24.500 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã có tác động mạnh mẽ, rộng khắp đến mọi mặt đời sống, sản xuất, phát triển kinh tế của các hộ nông dân trong toàn tỉnh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nông dân, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Qua phong trào, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, vượt khó vươn lên của nông dân, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động, khí hậu để phát triển kinh tế. Ðặc biệt, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tác động mạnh mẽ tới việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, từng bước thực hiện phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo định hướng của tỉnh.

Tại các địa phương xuất hiện nhiều mô hình điển hình, nhân tố mới trong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để sản xuất những nông sản hàng hóa có lợi thế đặc trưng của tỉnh, như: trang trại nuôi lợn siêu nạc thu nhập đạt 17 tỷ/năm của gia đình ông Trần Văn Chính (Như Hòa, Kim Sơn); Mô hình sản xuất chiếu cói xuất khẩu của ông Phạm Đăng Khuyến thu nhập 2 tỷ.năm (Khánh Nhạc, Yên Khánh), Mô hình nuôi Vịt trời của ông Phan Văn Miền thu 1,4 tỷ/năm( Yên Mạc, Yên Mô)....

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào thực tiễn đời sống một cách thiết thực, hiệu quả. Thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Hội các cấp đã được nâng lên; sự phối hợp của Hội với các ngành, đơn vị, doanh nghiệp được tăng cường; vị thế, vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính trị được khẳng định; “Liên kết 4 nhà” được phát huy trong hỗ trợ, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh đã thành lập mới 32 tổ hợp tác; 7 hợp tác xã với 499 hội viên; tổ chức 1.786 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho 128.658 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; dạy nghề cho 10.586 Hội viên Nông dân toàn tỉnh. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội duy trì và thành lập 783 tổ vay vốn với 22.160 thành viên dư nợ đạt trên 578,72 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập mới 561 tổ vay vốn với 10.403 thành viên dư nợ đạt 1.200 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng phong trào trở thành hoạt động thiết thực, phát triển, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt của nông dân nhằm trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, thông tin thị trường. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong phong trào thi đua giúp nhau cùng làm giàu và quan tâm giúp đỡ hộ nghèo, hộ còn gặp khó khăn ở địa phương. Thông qua phong trào đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Lê Bích

Các tin khác