Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình

Thứ Ba, 17/05/2016
Ngày 17/5/2016 thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND về việc "Ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình".

Ban biên tập Website xin đăng toàn văn nội dung Quyết định trên để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân biết, thực hiện.

Download tai day

Các tin khác