Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Giao ban Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013

Thứ Năm, 12/09/2013
Thực hiện Nghị quyết Hội đồng Trung ương lần thứ 4 (khóa VI) và Kế hoạch công tác năm 2013. Vừa qua, Tại thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức giao ban Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam và Liên hiệp hội địa phương từ đầu năm 2013 đến nay và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Chủ trì Hội nghị có GS. TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Ông Lê Hồng Phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai. Tham dự Hội nghị còn có hơn 200 đại biểu đại diện: Bộ Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo các phòng, Ban của Liên hiệp hội Việt Nam; Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm 2013; công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Liên hiệp Hội Việt Nam; Báo cáo kết quả Đề án đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Các tham luận chia sẻ kinh nghiệm của các Liên hiệp Hội địa phương, những ý kiến xung quanh nội dung lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố. Với những kết quả đã đạt được cụ thể như sau: Công tác củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức đã có nhiều chuyển biến, đổi mới. Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì phối hợp một số Hội ngành toàn quốc tư vấn, phản biện, tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”, “Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành”... 8 tháng đầu năm đã xuất bản 91 đầu sách, tổ chức được nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức về Khoa học, kỹ thuật nông - lâm - ngư nghiệp, sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân. Triển khai, phân bổ nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho các hội thành viên và đơn vị trực thuộc thực hiện. Với kết quả đạt được song vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn việc thực hiện Thông báo số 353-TB/TW ngày 25/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xác định các đề án triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW gặp nhiều khó khăn về cơ chế tài chính, cơ sở vật chất của Liên hiệp Hội Trung ương và địa phương; Đề án tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã được phê duyệt nhưng chưa được cụ thể hóa thành các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện. Trong thời gian tới Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác, điều hòa, phối hợp của Liên hiệp Hội Việt Nam với các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị phổ biến, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới thành lập các tổ chức Khoa học và công nghệ (Nghị định 81 và Thông tư 02); thành lập, quản lý và giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ (Ban hành kèm theo Quyết định số 818/QĐ-LHHVN); giới thiệu một số nội dung về công tác văn phòng Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố.

Trong 2 ngày làm việc các Đại biểu đã trao đổi, đóng góp các ý kiến thảo luận các nhiệm vụ, kết quả mà Liên hiệp hội TW và địa phương trong 8 tháng đầu năm đạt được và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm. Dự Hội nghị Ông Đinh Quốc Luật - Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình đã trình bày tham luận về kinh nghiệm “Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình”.

Kết luận tại Hội nghị GS.TSKH Đặng Vũ Minh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Liên hiệp Hội Trung ương và địa phương đạt được, trong thời gian tới Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục quan tâm việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung các Nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan cho cán bộ, đảng viên và hội viên thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam. Thúc đẩy việc thực hiện các đề án theo thông báo 353-TB/TW Kiện toàn, củng cố công tác tổ chức bộ máy theo hệ thống nhất định, nâng cao các hoạt động chuyên môn, hoạt động hợp tác quốc tế trong tình hình phát triển kinh tế hiện nay, đáp ứng nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao.

Thanh Liên

Các tin khác