Banner chính
Thứ Tư, 29/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Hội nghị giao ban toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2017 tại Hải Phòng

Thứ Tư, 16/08/2017
Chiều ngày 10/8/2017 tại Thành phố Hải Phòng, Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức Hội nghị Giao ban toàn quốc năm 2017.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch LHHVN cho biết trong 6 tháng đầu năm, LHHVN và Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều cố gắng đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Cũng trong thời gian này, Đoàn Chủ tịch đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các Liên hiệp Hội địa phương, các hội thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VII đã đề ra, đặc biệt là công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KHCN nước nhà trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước…

GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch LHHVN phát biểu khai mạc hội nghị

Sau đó, Ông Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký LHHVN đã nêu những thành quả của LHHVN trong 6 tháng đầu năm 2017: thực hiện các kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với LHHVN vào tháng 3/2017; tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 5 và Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 3 (khóa VII) tại Tuyên Quang; Hội nghị giao ban các Liên hiệp Hội khu vực phía Bắc tại Cao Bằng; Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long…

6 tháng đầu năm 2017, hầu hết các Liên hiệp Hội địa phương hoạt động tốt, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - xã hội, tập hợp đoàn kết và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động KHCN; tham gia công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội được nhiều đề tài, dự án quan trọng của tỉnh, từng bước tham gia nghiên cứu và đề xuất cho địa phương chủ trương, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội; Các hoạt động tôn vinh sáng tạo-kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phổ biến kiến thức KHCN đã có nhiều tiến bộ.

Một số Liên hiệp hội địa phương đã chủ động phối hợp với Liên hiệp hội ở các tỉnh lân cận để trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức bộ máy và nhân sự, kinh nghiệm hoạt động, chủ động đề xuất danh mục các chương trình, dự án của tỉnh cần được TV, PB&GĐXH và trình UBND tỉnh ban hành quyết định về hoạt động TV, PB&GĐXH. Tuy vậy, vẫn còn một số Liên hiệp hội địa phương chưa có điều kiện triển khai các đề tài, dự án KHCN tại địa phương. Đặc biệt, một số Liên hiệp hội địa phương đã có những hoạt động hợp tác với các tổ chức hội nghề nghiệp và tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội các tỉnh trong 6 tháng đầu năm còn nhiều khó khăn. Đội ngũ trí thức tham gia các hội chuyên ngành chưa nhiều, nhất là trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức ở ngoài tỉnh. Hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo, phổ biến kiến thức khoa học đạt hiệu quả chưa cao; nội dung và phương thức hoạt động chưa đa dạng; Hoạt động tư vấn, phản biện giám định xã hội chủ yếu là các nhiệm vụ phối hợp, nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng của Liên hiệp Hội.

Kết luận Hội nghị, GS. TSKH Đặng Vũ Minh đề nghị các Liên hiệp hội địa phương nghiêm túc triển khai những nhiệm vụ, giải pháp mà văn kiện Đại hội VII của LHHVN đã đề ra. LHHVN tiếp tục thúc đẩy các thủ tục và vận động tạo hành lanh pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi để củng cố và phát triển các tổ chức hội thành viên. Tăng cường sự liên kết, phối hợp, hỗ trợ giữa LHHVN và các LHH địa phương, các hội thành viên. Nâng cao hiệu quả công tác điều hoà, phối hợp hoạt động với các hội thành viên, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2017...

Bích Đào

Các tin khác