Banner chính
Thứ Bảy, 25/03/2023
Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Ninh Bình

Liên hiệp Hội tỉnh triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”

Thứ Hai, 05/03/2018
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); Quy định 765-QĐ/TU ngày 05/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 05/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan tỉnh về triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu”.

Chi bộ cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 tới toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Tại buổi sinh hoạt Chi bộ đã trao đổi, thảo luận làm rõ những nội dung cơ bản về nêu gương đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ nói đi đôi với làm đối với cơ quan Liên hiệp Hội. Chi bộ Liên hiệp Hội đã thống nhất đưa ra các nội dung thực hiện chủ đề năm 2018 như sau:

* Đối với Cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan:

1. Chấp hành tốt chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có ý thức nghiên cứu học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các đợt sinh hoạt chính trị và cập nhật kiến thức mới.

2. Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường, không giao động trước khó khăn thử thách. Không nói viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, của Nhà nước, hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng. Không xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo lãnh đạo.

3. Chấp hành tốt nguyên tắc tổ chức kỷ luật của Đảng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Trong tự phê bình không giấu giếm khuyết điểm, dám nhận khuyết điểm, khi có khuyết điểm thì thành khẩn, tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình không nể nang, né tránh, không ngại va chạm, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh, không lợi dụng phê bình để lấy lòng nhau, nịnh bợ hoặc vu khống, không bôi nhọ, chì trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

4. Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; có lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, trong sáng; có tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.

5. Không đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan. Không xa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục truyền thống văn hóa của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.

6. Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, của cấp trên, yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Đối với Thủ trưởng cơ quan:

Ngoài việc thực hiện các nội dung nêu gương của cán bộ, Đảng viên còn phải thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Không quan liêu, xa rời quần chúng, phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

2. Chấp hành tốt nguyên tắc tập chung dân chủ trong lãnh đạo điều hành, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, Đảng viên trong cơ quan.

3. Tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Liên hiệp Hội.

4. Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm, chăm lo đến mọi mặt đời sống của cán bộ, công nhân viên, quan tâm đến lợi ích tập thể. Không tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với đối tượng khác để trục lợi.

5. Không sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi; không mất đoàn kết nội bộ, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, không cục bộ, bè phái, không độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo điều hành.

6. Không mắc bệnh thành tích, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, đánh bóng tên tuổi, thích được đề cao, ca ngợi, không chạy thành tích, chạy danh hiệu.

Năm 2018, Chi bộ Liên hiệp Hội tỉnh sẽ đưa chủ đề này làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm cho từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị. Với mong muốn xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, thực sự tiên phong, gương mẫu trong đơn vị và dần đi vào chiều sâu, nền nếp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, để khẳng định vị thế và đưa hệ thống Liên hiệp Hội ngày càng phát triển./.

Đinh Liên

Tài liệu về Kế hoạch và nội dung triển khai thực hiện chủ đề năm 2018:

Download tại đây

Download tại đây

Các tin khác